tekst Apostolische Geloofsbelijdenis

In 1971 is er een nieuwe vertaling gekomen van de Nederlandse belijdenisgeschriften. De opdracht daartoe was gegeven door de synoden van de Christelijk Gereformeerde Kerken, van de Gereformeerde Kerken en van de Nederlandse Hervormde Kerk. Vanuit deze kerken kwamen voorstellen tot wijzigingen. Nadat deze verwerkt en beoordeeld waren kon op 30 november 1982 deze tekst officieel worden gepubliceerd.
Hier volgt tot slot deze nieuwe vertaling van het Apostolicum.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden, de opstanding des vleses en het eeuwige leven.