ANBI

ANBI informatie

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam:       Hervormde Gemeente te Westerbroek

Contactgegevens:   

Scriba Kerkenraad:      dhr. J.Noot, Kastanjeweg 1, 9603 DE  Hoogezand

                                         Tel. 0598-320557,  Emailadres:j.noot@online.nl

Kerkgebouw:              Oudeweg 75, Westerbroek

 

Het RSIN:                   Kerk: 824122 148.

                                      Diaconie: 824122 161.

 

Bestuurssamenstelling:

De kerkenraad kent 6 leden: 1 Ouderling / preses

                                                    1 Predikant / pastoraal medewerker

                                                    2 Ouderlingen / kerkrentmeesters

                                                    2 Diakenen

 

Beleidsplan en doelstelling:

De Hervormde Gemeente te Westerbroek is een dienende gemeente, die is gericht op het welzijn van de mensen in en om het dorp.

De kerk in Westerbroek is een echte dorpskerk, die hoort bij het dorp en de dorpsidentiteit.

Alle leden van de kerkelijke gemeente zijn attent op het signaleren van noodsituaties in het dorp, goed luisterend en met gevoel voor naastenliefde kan de dorpeling vaak worden geholpen. Er wordt bijstand verleend in allerlei vormen en bovenal wordt er gewezen op de weg tot redding en verlossing door Jezus Christus die de Heer van de kerk is.

Met Gods hulp en onder Zijn Zegen zal het Evangelie en de Lofzang tot het eind der tijden in Westerbroek blijven klinken.

Activiteiten:

Op de zondagen en de kerkelijke feestdagen worden in het kerkgebouw kerkdiensten gehouden, daarbij staat de Evangelieverkondiging centraal.

Tijdens deze diensten wordt de gemeentezang begeleid door orgelspel en soms ondersteund door een zangkoor.

Het kerkgebouw is evenals het door Van Oeckelen gebouwde pijporgel een Rijksmonument en wordt ook gebruikt voor culturele doelen en als oefenruimte voor koren en orkesten en voor concerten.

Het pastorale werk ten behoeve van bejaarden en zieken wordt verzorgd door een predikant (pastoraal medewerker) die hiervoor een vergoeding ontvangt. 

De diaconie initieert acties voor bijvoorbeeld de Voedselbank door inschakeling van de dorpsbewoners en door daadwerkelijk bijdragen te leveren. Tevens worden allerlei goede doelen ondersteund zoals bijvoorbeeld het Werelddiaconaat en EO Metterdaad Hulpverlening.

Financiële verantwoording: 

Kerk en begraafplaats

Baten en lasten in hoofdlijnen betreffende het boekjaar 2017

Kerk en kerkhof

Inkomsten                       

Giften en collecten                                       €   8.287                                           

Opbrengst bezittingen                                  € 30.477

Totaal                                                              € 38.764

Uitgaven

Kosten/vergoedingen voorgangers e.d.   € 14.262             

Onderhoud/overige kosten bezittingen   € 17.201

Totaal                                                              € 31.463

 

Voordelig saldo                                             €   7.301

Het voordelig saldo wordt aan de reserves toegevoegd.

Diaconie

Inkomsten

Giften en collecten                                       €   2.018                                           

Opbrengst bezittingen                                  €         66

Totaal                                                              €   2.084

 

Uitgaven

Kosten beheer en administratie                 €       978

Diaconale hulpverlening               €   3.518

Totaal                                                              €   4.496

 

Nadelig saldo                                                 €   2.412

Het nadelig saldo wordt ten laste gebracht van de reserves

—————————————————————————-

Financiële verantwoording: 

Kerk en begraafplaats

Baten en lasten in hoofdlijnen betreffende het boekjaar 2018

Kerk en kerkhof

Inkomsten                       

Giften en collecten                                       €   7.825                                           

Opbrengst bezittingen                                  € 21,035

Totaal                                                              € 28.860

Uitgaven

Kosten/vergoedingen voorgangers e.d.   € 15.904             

Onderhoud/overige kosten bezittingen   € 28.153

Totaal                                                              € 44.057

 

Nadelig saldo                                                  – €  15.197

Het nadelig saldo wordt ten laste gebracht van de reserves.

Diaconie

Inkomsten

Giften en collecten                                       €   1.850                                           

Opbrengst bezittingen                                  €         95

Totaal                                                              €   1.945

 

Uitgaven

Kosten beheer en administratie                 €       1.155

Diaconale hulpverlening                           €       4.366

Totaal                                                            €   5.521

 

Nadelig saldo                                              –  €   3.576

Het nadelig saldo wordt ten laste gebracht van de reserves

=================================================================

Bankrekeningnummers:

Diaconie der Hervormde Gemeente Westerbroek

IBAN:  NL53 INGB 0003 4851 49

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Westerbroek

IBAN: NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Westerbroek Onderhoudsplan

IBAN: NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Hervormde Gemeente Westerbroek

IBAN: NL85 RABO 0379 1104 15