ANBI informatie

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam:       Hervormde Gemeente te Westerbroek

Contactgegevens:   

Scriba Kerkenraad:      dhr. J.Noot, Kastanjeweg 1, 9603 DE  Hoogezand

                                         Tel. 0598-320557,  Emailadres:j.noot@online.nl

Kerkgebouw:              Oudeweg 75, Westerbroek

 

Het RSIN:                   Kerk: 824122 148.

                                      Diaconie: 824122 161.

 

Bestuurssamenstelling:

De kerkenraad kent 6 leden: 1 Ouderling / preses

                                                    1 Predikant / pastoraal medewerker

                                                    2 Ouderlingen / kerkrentmeesters

                                                    2 Diakenen

 

Beleidsplan en doelstelling:

De Hervormde Gemeente te Westerbroek is een dienende gemeente, die is gericht op het welzijn van de mensen in en om het dorp.

De kerk in Westerbroek is een echte dorpskerk, die hoort bij het dorp en de dorpsidentiteit.

Alle leden van de kerkelijke gemeente zijn attent op het signaleren van noodsituaties in het dorp, goed luisterend en met gevoel voor naastenliefde kan de dorpeling vaak worden geholpen. Er wordt bijstand verleend in allerlei vormen en bovenal wordt er gewezen op de weg tot redding en verlossing door Jezus Christus die de Heer van de kerk is.

Met Gods hulp en onder Zijn Zegen zal het Evangelie en de Lofzang tot het eind der tijden in Westerbroek blijven klinken.

Activiteiten:

Op de zondagen en de kerkelijke feestdagen worden in het kerkgebouw kerkdiensten gehouden, daarbij staat de Evangelieverkondiging centraal.

Tijdens deze diensten wordt de gemeentezang begeleid door orgelspel en soms ondersteund door een zangkoor.

Het kerkgebouw is evenals het door Van Oeckelen gebouwde pijporgel een Rijksmonument en wordt ook gebruikt voor culturele doelen en als oefenruimte voor koren en orkesten en voor concerten.

Het pastorale werk ten behoeve van bejaarden en zieken wordt verzorgd door een predikant (pastoraal medewerker) die hiervoor een vergoeding ontvangt. 

De diaconie initieert acties voor bijvoorbeeld de Voedselbank door inschakeling van de dorpsbewoners en door daadwerkelijk bijdragen te leveren. Tevens worden allerlei goede doelen ondersteund zoals bijvoorbeeld het Werelddiaconaat en EO Metterdaad Hulpverlening.

Financiële verantwoording: 

Kerk, Diaconie en Kerkhof

Baten en lasten in hoofdlijnen betreffende het boekjaar 2021

Kerk en kerkhof

Inkomsten                       

Giften en collecten                                      €  8.010                                           

Opbrengst bezittingen                                 € 40.189

Totaal                                                          € 48.199

Uitgaven

Kosten/vergoedingen voorgangers e.d.   € 15.878             

Onderhoud/overige kosten bezittingen   € 18.372

Totaal                                                      € 34.250

Voordelig saldo                                         € 13.949

Het voordelig saldo wordt toegevoegd aan de reserves.

Diaconie

Inkomsten

Giften en collecten                                     € 2.408                                           

Opbrengst bezittingen                                €      0

Totaal                                                        € 2.408

 

Uitgaven

Kosten beheer en administratie                 € 1.621

Diaconale hulpverlening               € 4.744

Totaal                                                     € 6.365

 

Nadelig saldo                                           – € 3.957

Het nadelig saldo wordt ten laste gebracht van de reserves

============================================================

Bankrekeningnummers:

Diaconie der Hervormde Gemeente Westerbroek

IBAN:  NL53 INGB 0003 4851 49

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Westerbroek

IBAN: NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Westerbroek Onderhoudsplan

IBAN: NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Hervormde Gemeente Westerbroek

IBAN: NL85 RABO 0379 1104 15