Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 24 januari 2021 ds G.J. van den Top uit Wedde
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor de st. Exodus : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez. 169:1,6

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Ps. 33:2,8

Korte vermaning Romeinen 12:9-18

Geloofsbelijdenis

Zingen Gez. 96:1,2,4,10

Gebed

Bijbellezing Psalm 32

1Joh.1 vers 5-2 vers 2

Tekstlezing Psalm 32:8

Zingen Ps. 32:1,2

Prediking thema ‘Mijn Oog is op u..’

Zingen na de preek Ps. 32:3,4

Dankgebed en voorbede

Zingen Gez. 222:1,2,3

Zegen

Orgelspel

=====================================================

Zondag 17 januari 2021 ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Cor Schoonbeek
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor Bartimeüs/Sonneheerdt : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 145 : 1

Psalm 72 : 6

Psalm 147 : 1

Gezang 160 : 1

Gezang 138 : 3

Psalm 98 : 3

Schriftlezing: Mattheüs 2 : 1 – 12

Tekst: Mattheüs 2 : 3

=======================================================

Zondag 10 januari 2021 ds H. (Henk) Poot uit Oosternieland
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Christenen voor Israël : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen

Voorzang: Psalm 100: 1 en 4

Stil Gebed, Votum en Groet

Gezang 434: 2 en 5

Onderwijzing/wetslezing

Lied:  Psalm 86: 4

Gebed

Johannes 1:19-34, 44-52

Lied: Gezang 476: 1 en 5

Mattheüs 24: 11-14

Lied: Gezang 483: 1,2 en 4

Verkondiging

Lied: Psalm 98: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Lied: Psalm 150: 1 en 2

Zegen

===========================================================

Zondag 3 januari 2021 ds G.W. (Wouter) van Wingerden (nieuwjaars zondag)
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Pastoraat in eigen gemeente : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen

Intochtslied: Gez 398: 1, 2, 3, 4

Votum

Lied: Gez 398: 5, 6, 7

Wetslezing (Efeze 5)

Samenzang: Ps 92 : 1, 2

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 5

Samenzang: Ps 147: 1

Verkondiging

Samenzang: Gez 231: 1, 2, 4

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gez 293: 1, 2

Zegen van St Patrick

==================================================

Zondag 27 december 2020 pastoraalwerker M. van Heijningen uit Dorkwerd (oudejaarszondag)
Organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Pastoraat in eigen gemeente : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

G 147 : 1, 4 en 6

stilte, votum en groet

P103:8

wet/geloofsbelijdenis

P103:9

gebed

lezen: Psalm 93 en Openb 4

P99:1,8

verkondiging, Opb 4:1

P93

dankgebed

G457:3,4

zegenbede

========================================================================================

Vrijdag 25 december 2020 ds W. van der Wind uit Onstwedde (Kerst 2020)
Organist: W. Brienen
Dwarsffluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Kinderen in de knel : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Liturgie

Voorzang: Gezang 135: 1.

Stil gebed.

Votum en Groet.

Psalm 98: 2.

Geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea.

Gezang 143: 1, 3.

Gebed.

Schriftlezing: Lucas 2: 8 – 17. HSV.

Gezang 135: 3.

Schriftlezing: Lucas 2: 22 – 33.

Lied 109: 1, 3. Evang. Lied Bundel

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Verkondiging, tekst Luc. 2: 34 en 35B.

Thema: “Kraambezoek met een vooruitziende blik”.

Gezang 127: 3, 5.

Dankgebed.

Collecte.

Gezang 26: 2, 4.

Zegen.

========================================================================

Zondag 20 december 2020 ds J.A.A. Geerts uit Zalk/Vecaten (vierde Advent)
Organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Groot onderhoud orgel : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez. 127:1,2 (Gaat, stillen in den lande)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 42:1,7
Wetslezing
Zingen: Ps. 25:10
Gebed
Schriftlezing: Psalm 39
Zingen: Ps. 39:3,4
Prediking Psalm 39:8
Zingen: Ps. 130:3,4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gez. 118 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Zegen

==========================================

Zondag 13 december 2020 ds N. Noorlander (derde Advent)
Organist: Cor Schoonbeek
Zang: Jan Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Ichtus vakantiereizen : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Orgelspel.

Gezang 118 : 1 en 2

Psalm 42 : 1

Psalm 119 : 1

Gezang 125 : 1

Psalm 63 : 1

Gezang 138 : 1 en 4

Schriftlezing: 2 Samuël 23 : 13 – 17

                         Johannes 4 : 11 – 15

Tekst: 2 Samuël 23 : 15

======================================================

Zondag 6 december 2020 ds Wouter van Wingerden (tweede Advent)(viering H.A)
Organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Diaconie : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen

Gezang 127: 2

2 Vat moed, bedroefde harten,

de Koning nadert al.

Vergeet uw angst en smarten,

daar Hij u helpen zal.

Er is weer nieuwe hoop:

Hij noemt u zijn beminden,

in ‘t woord laat Hij zich vinden,

in avondmaal en doop.

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst Ps 80: 2, 4

2 Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde.

U die troont op de cherubs, verschijn in luister

4 God, keer ons lot ten goede,

toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Lied: Ps 80: 1, 7

1 O God van Jozef, leid ons verder,

hoor ons en wees weer onze herder;

gij vuurkolom, straal gij ons toe.

Waak op, o Held, wij worden moe;

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

7 Dan zullen wij niet van U wijken,

uw naam zal op ons voorhoofd prijken,

uw naam is ons als uw gelaat;

een sterrebeeld, een dageraad.

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-24 (KdV/JN)

11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.

12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid.

13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land.

14 In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.

15 Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.

16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

17 En u, Mijn schapen, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga oordelen tussen schaap en schaap, tussen de rammen en de bokken.

18 Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft, met uw voeten troebel maken?

19 Moeten Mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben, en drinken wat uw voeten troebel gemaakt hebben?

20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE tegen hen: Zie, Ik zal Zelf oordelen tussen het vette schaap en het magere schaap,

21 omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw hoorns stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt.

22 Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn.

Ik zal oordelen tussen schaap en schaap.

23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.

24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.

Verkondiging

Lied: Ps 139: 1, 2

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

‘t ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Collecte

Lezing 2e helft avondmaalsformulier

Lied: Gez 118 Op U mijn Heiland blijf ik hopen

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard’ en hemel zingen,

verkwik mij met uw heil’ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Viering van het avondmaal

Rondbrengen van het brood

-instellingswoorden: breken van het brood

Rondbrengen van de wijn

-instellingswoorden: schenken van de wijn

Ophalen van de bekers

-dankzegging-lofprijzing

Dankgebed en voorbede

Lied: 139: 1, 3 Komt verwondert u hier mensen

1 Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuw geboren kind!

Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die ‘t al is, in gebreken,

ziet, die ‘t licht is, in de nacht,

ziet, die ‘t goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.

3 O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,

geef mij wat ik door U wense,

geef mij door uw kindsheid raad.

Sterk mij door uw tere handen,

maak mij door uw kleinheid groot,

maak mij vrij door uwe banden,

maak mij rijk door uwe nood,

maak mij blijde door uw lijden,

maak mij levend door uw dood!

Zegen (afgesloten met amen, amen, amen)

Uitleidend orgelspel

=========================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.