Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 25 oktober 2020 ds H. van Wingerden uit Rijssen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 KiA Coronaramp : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen

Aanvangslied Gezang 326: 1

Votum en groet

Zingen Psalm 146: 1, 3

Lezing van Gods gebod naar Romeinen 12

Zingen Gezang 7: 4

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Exodus 19 : 1 – 6

Schriftlezing Mattheüs 5 : 1 – 12

Zingen Psalm 131

Prediking Mt 4,17 en 5,1-2

Zingen Gezang 239: 1, 2

Dienst der gebeden

Zingen Psalm 86: 4, 5

Uitzending en zegen

================================================

Zondag 18 oktober 2020 ds G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 reparatie orgel : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Ps 130: 1b,2 Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade

Voorgedragen lied: Ps 130: 3 (Klaas de Vries)

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Wetslezing en genadeverkondiging

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Ezechiël 18: 1-4,25-32 (Klaas de Vries)

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:

2 Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël:

De vaders eten onrijpe druiven,

en de tanden van de kinderen worden stomp?

3 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken!

4 Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven.

25 Verder zegt u: De weg van de Heere is niet recht. Luister toch, huis van Israël! Mijn weg is niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht?

26 Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht, dat hij gedaan heeft.

27 Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden.

28 Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.

29 Het huis van Israël zegt desondanks: De weg van de Heere is niet recht. Huis van Israël, zijn Mijn wegen niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht?

Ps 25 Gelezen en gespeeld (ds van Wingerden en organist)

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,

2 mijn God, op U vertrouw ik;

laat mij niet beschaamd worden,

laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.

3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;

beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.

Samenzang: Ps 25: 2,3

2 Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil o Heer,

‘k blijf U al den dag verwachten.

3 Denk aan ‘t vaderlijk meedogen,

Heer, waarop ik biddend pleit:

milde handen, vriend’lijk’ ogen

zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet

van mijn onbedachte jaren!

Heer, die al mijn ontrouw ziet,

wil mij in uw goedheid sparen.

8 Goed en waarachtig is de HEERE,

daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.

9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht,

Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw

voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.

11 Omwille van Uw Naam, HEERE,

vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

Schriftlezing: Mattheüs 21: 23-32 (Klaas de Vries)

23 En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf, en zeiden: Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven?

24 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één ding vragen; als u Mij dat zegt, zal Ik u ook zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.

25 De doop van Johannes, vanwaar was die, uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar, en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd?

26 Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen Johannes voor een profeet.

27 En zij antwoordden Jezus en zeiden: Wij weten het niet. Hij zei tegen hen: Dan zeg Ik u ook niet met wat voor bevoegdheid Ik dit doe.

28 Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken.

29 Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen.

30 En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet.

31 Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God.

32 Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde.

Verkondiging

Voorgedragen lied: Gez 47:1, 3 (Klaas de Vries)

3 Christus die door de wereld gaat

verheft zijn stem niet op de straat,

Hij spreekt ons hart aan, heden,

en wenkt ons met zich mede.

En lokt ook nog zoveel ons aan,

tot wie zouden wij anders gaan?

Hij heeft en zal ons geven

alles, het eeuwig leven.

Dankgebed en voorbede

Voorgedragen lied: OTH 147: 1, 2 (ds van Wingerden)

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Zegen

Uitleidend orgelspel

==============================================================

zondag 11 oktober 2020 Dr H.J.C.C.J. Wilschut uit Bovensmilde
Organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Stichting Ter Wille : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Votum en zegengroet

Zingen: Gez. 427:1

Wet van de Heere/samenvatting

Zingen: Ps. 130:4

Gebed

Lezen: Job 39:34-40:9; Job 42:1-6

Tekst: Psalm 131

Collecte

Zingen: Ps. 62:1,4

Preek: thema: Mijn ziel is stil voor God
1 Ik ken mijn plaats
2 Ik streed mijn stijd
3 Ik deel mijn hoop

Zingen: Ps. 131:1

Dankgebed

Collecte

Zingen: Ps. 131:4

Zegen

======================================================

zondag 4 oktober 2020 G.J. van Beusekom uit Bilthoven (Israëlzondag)
organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Christenen voor Israël : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Voorzang gezang 3:3,6

Moment stilte

Votum en groet

Psalm 122:3

Wetslezing

Zingende Gezegend – wijs gz  288

1 Hoor Israël, de Here,

enig is onze God –

Hem liefhebben, Hem eren

is u het hoogst gebod!

Gij zult uw God beminnen,

Hem dienen, dag en nacht

met hart en ziel en zinnen

en met geheel uw kracht.

2 Laat voor dit woord des Heren

uw hart een woning zijn,

laat kinderen het leren,

Vertel het groot en klein;

gij zult erover spreken

waar gij ook zit of staat,

het worde taal en teken

daar waar gij komt of gaat.

Gebed

Schriftlezing Efeze 2:11-22

Gezang 312:2,3

Preek

Psalm 87:2,3

Gebed

Gezang  314:3,4

zegen 

===========================================================

zondag 27 september 2020
voorganger: Ds H. van Wingerden uit Rijssen
organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Ziekenhuispastoraat UMCG : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Wij zingen Gezang 1: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Wij zingen Psalm 108: 1

Lezing van Gods gebod

Wij zingen Psalm 25: 2, 4

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Handelingen 18:24 – 28 en Efeze 2: 4-10

Wij zingen Psalm 119: 49, 50

Prediking over Hand. 18: 26b

Wij zingen Gezang 481: 1

Gebed, voorbeden

Wij zingen Gezang 330: 1, 3

===================================================

zondag 20 september 2020 (Viering Heilig Avondmaal)
voorganger: Ds N. Noorlander uit Onstwedde
organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 De diaconie : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 445 : 1 en 2

Psalm 25 : 2

Psalm 32 : 2

Gezang 409: 1 en 5

Psalm 139 : 1

Psalm 139 : 14

Gezang 44 : 1 en2

Schriftlezing Johannes 4 : 16 – 30

Tekst Johannes 4 : 26

=======================================================

zondag 13 september 2020
voorganger: Ds N. Noorlander uit Onstwedde
organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Het Passion diaconaal project Achterhoek Dak en thuislozen : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 289 : 1 en 2

Psalm 23 : 1

Gezang 254 : 1 (geloofsbel.)

Psalm 139 : 14

Gezang 444 : 3

Psalm 103 : 9

Schriftlezing: Johannes 4 : 1 – 16

Tekst: Johannes 4 : 4

=======================================================

zondag 6 september 2020
voorganger: Ds J. H. van Wijk uit Zwolle /Windesheim
organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Stichting Gave : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 • Zingen: Psalm 122:1
 • Neuriën: Psalm 119:3
 • Geloofsbelijdenis + zingen LvK 430:4,2 (!) Ik ging verdwaald
 • Schriftlezing: Haggaï 1:1-2:1 HSV
 • Neuriën: Psalm 23:1,3
 • Neuriën: LvK 473:1,3,5 Neem mijn leven, laat het Heer
 • Zingen: LvK 474:1,2 God roept ons, broeders, tot de daad

===================================================

zondag 30 augustus 2020
voorganger: Dr. W.M. Schinkelshoek uit Gorinchem
organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Het pastoraat in eigen gemeente : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Zingen                                                   :     Ps. 98 vs. 1, 4

Votum en Groet

Zingen                                                   :     Ps. 43 vs. 1, 3, 4

Geboden

Zingen                                                   :     Gez. 436 vs. 1, 5, 7

Gebed

Schriftlezing                                         :     Lc. 8:40-56

Zingen                                                   :     Ps. 27 vs. 1, 7

Preek

Zingen                                                   :     Gez. 444

Gebed

Collecte

Zingen                                                   :     Gez. 481 vs. 1, 3, 4

Zegen

=====================================================

Zondag 23 augustus 2020
voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden
organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Het Nederland Bijbelgenootschap : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 

Mededelingen (Ouderling Klaas de Vries)

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst Kolossenzen 2: 7

Blijf in Christus geworteld en gegrondvest,

houdt vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Intochtslied: ps 84: 1

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

Gebed bij de opening van het woord

1e Schriftlezing: Kolossenzen 1:15-23 (Ouderling Klaas de Vries)

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

16 in hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen.

17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

19 in hem heeft heel de volheid willen wonen

20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 

22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 

23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Voorgedragen lied: Gezang 343: 1, 2 (ds van Wingerden)

1 Nu heeft het oude leven afgedaan!

Wij mogen aan de toekomst toebehoren,

want grote dingen heeft de Heer gedaan:

wij zijn als kinderen van God herboren.

2 Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht

die werd begraven in de dood des Heren,

die opstond tot het leven in zijn kracht

om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.

2e Schriftlezing: Kolossenzen 1: 24-2: 3

24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk,

25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt:

26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is.

27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.

2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,

3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

Voorgedragen lied: Gezang 343: 3 (ds van Wingerden)

3 Water en Geest verwekten door de doop

een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.

Bevrijd van zonde en vervuld van hoop

mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

3e Schriftlezing: Kolossenzen 2: 4-15

4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Voorgedragen lied: Gezang 343: 4 (ds van Wingerden)

4 ‘t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:

Gods liefde heeft ons samen uitverkoren

om overal, de hele wereld rond,

de boodschap van zijn rijk te laten horen.

Verkondiging

Orgelspel bij de melodie van Grote God wij loven U

Geloofsbelijdenis

Lied: Psalm 100: 2, 4

2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt.”

4 Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Dankgebed en voorbede

Slotlied: Samenzang 86: 4, 5

4 Leer mij naar uw wil te hand’len,

laat mij in uw waarheid wand’len.

Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen ‘t ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.

5 Gij zijt groot en zeer verheven,

Gij doet wondren aan ons leven.

Gij zijt God, ja Gij alleen,

goedertieren om ons heen.

Heer, Gij hebt mij aangenomen,

mij weer tot het licht doen komen

uit de diepten van de dood.

Ja, uw goedheid is zeer groot.

Zegen

Uitleidend orgelspel

===============================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.