Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 18 april 2021

Voorganger: ds. H. Dekker, Klazienaveen-Noord
Organist: Jannie Spijkman-Doornbos
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Inleidend orgelspel

Intochtslied: Gez. 303: 1, 5

Stil gebed, votum en groet

Luisteren naar: Gez. 219: 1, 2, 6

Het gebod van God

Luisteren naar: Ps. 119: 1, 40

Gebed

Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

Luisteren naar: Ps. 21: 1, 3

Schriftlezing: 2 Timoteüs 2: 1-13

Luisteren naar: Gez. 218: 1, 2, 4

Verkondiging

Luisteren naar: Gez. 402: 1

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Luisteren naar: Gez. 217: 1, 4

Zegen en Amen (orgel)

Uitleidend orgelspel

======================================================================

Zondag 11 april 2021

Voorganger: ds C.G. Visser uit Kootwijkerbroek
Organist: Geert Schoonbeek
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Open Hof in Groningen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

VOORZANG: Psalm 66: 1

VOTUM EN GROET

OPENINGSTEKST: Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. (Romeinen 15: 4)

ZINGEN: Psalm 66: 2 en 3

LEEFREGELS VAN DE HERE GOD: Kolossenzen 3: 1-15

ZINGEN: Psalm 66: 5

GEBED

SCHRIFTLEZING: Psalm 77

ZINGEN: Psalm 77: 1 en 6

LEZING VAN DE TEKST: Psalm 77: 20

PREEK: Gods weg door de zee

ZINGEN: Gezang 427: 1 en 8

DANKGEBED EN VOORBEDE

ZINGEN: Gezang 293: 1 en 4

ZEGEN (gezongen AMEN)

=============================================================================

Pasen 4 april 2012 1

1 Korinte 15:42-58e

Voorganger: ds G.J. van Beusekom uit Bilthoven
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Inwendige Zendingsbond
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 

Gezang 215:1-3

Votum en groet

Psalm 98:1,4

Wetslezing Kolossenzen 3:1-17

Psalm 86:4,5

Gebed

Schriftlezing 1 Korinte 15:42-58

Gezang 221:1,2

preek

gezang 218:1,3,4,7

Gebed en voorbede

Weerklank 183 U zij de glorie, geheel

Zegen

 =========================================================

Goede Vrijdag 2 april  2021  19.30 uur( viering Heilig Avondmaal)

Voorganger: Dr. T.T.J. Pleizier uit Groningen
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 • Intochtslied (door u op te geven). Ps. 63:1
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang Ps. 42:1

Dienst van het Woord

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen Johannes 19:17-30; Joh. 4:7-10
 • Samenzang Ps. 69:5
 • Verkondiging vanuit Joh. 19:28
 • Samenzang Gez. 187:1-2

                eerste collecte tijdens naspel

Dienst van de Tafel

 • Onderwijs over de viering van het Avondmaal
 • Voorbereiding en Samenzang Gez. 358:1, 4, 5
 • Delen van brood en wijn
 • Lezen en zingen / Dankzegging Ps. 116:2 en 3

Dienst van de gebeden

 • Dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Dienst van de barmhartigheid

 • Slotzang (wordt staand gezongen) Gez. 182:6

•             Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

========================================================

Zondag 28 maart 2021 (Palmzondag) ( voorbereiding Heilig Avondmaal)

Voorganger: ds J.A.A. Geerts uit Zalk
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Zeemanshuis
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 
Gez. 187:1,3 (Daar gaat een lam en draagt de schuld)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 136:2,5,13
Lezen 1e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 139:14
Gebed
Schriftlezingen: Exod. 12:1-7, 12,13 en Lev. 17:10-14 en 1 Petr. 1:1,2, 17-21
Zingen: Ps. 105:3,13
Prediking
Zingen: Gez. 259 (Halleluja! Lof zij het Lam)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gez. 192:1,4,5,6 (O kostbaar kruis, o wonder Gods)
Zegen
 

=================================================================

Zondag 21 maart 2021 (Judica)

Voorganger: ds G. W. (Wouter) van Wingerden
Organist: Cor Schoonbeek
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Hospice in Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen

Intochtslied Ps 43: 1,3,4

1 O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.

3 O Here God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heil’ge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren

en dankbaar ruisen alle snaren

voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

Votum en groet

Samenzang: Samenzang: ps 27: 4, 7

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden

die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,

ik smacht naar ‘t uur dat Gij U openbaart!

7 O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,

wacht op den Heer en houd u onversaagd..

Gebed

Schriftlezing: Markus 9:2-13 (KdV)

2 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd.

3 En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken.

4 En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus.

5 En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten wij drie tenten maken, voor U één en voor Mozes één en voor Elia één.

6 Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd.

7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!

8 En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen.

9 En toen zij van de berg afdaalden, gebood Hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan.

10 En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan.

11 En zij vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?

12 En Hij antwoordde hun: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen; en het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden.

13 Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is en ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.

Samenzang: Gez 173: 1, 2

1 Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

Koning der Joden die de dood verdreef.

Verkondiging

Samenzang: Gez 173: 3, 4, 5

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,

ons is een lofzang in de mond gegeven,

sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gez 323: 1

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,

laat ons diep in ‘t stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen

alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem

sla de ogen neder,

geve ‘t hart Hem weder.

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gez 323: 7, 8

7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,

afgezonderd in uw vrede.

Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid

schouwen mag in geest en waarheid.

Heer laat mij even vrij

als een adelaar stijgen,

zo word ik U eigen.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,

U ten heiligdom gegeven.

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,

dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.

Waar ik ga zit of sta,

laat mij U aanschouwen,

met een stil vertrouwen.

Zegen

===================================================

Zondag 14 maart 2021 (biduur voor gewas en arbeid)

Voorganger: ds F. Pierik uit Drachten
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Werelddiaconaat Ghana.
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez 427:1

Votum en groet

Ps 104:2 en 4

GB zondag 10

Ps 146: 3,4 en5

Gebed

Schriftlezing: Matt 6: 5-15 en 19-34

Ps 68: 7

Preek

Gez 429:1 2 en 3

Gebed en voorbede

Ps 147;1 en 5

Zegen

==================================================================

Zondag 7 maart 2021

Voorganger: Proponent Arie-Pieter Schep uit Groningen
Organist: Geert Schoonbeek
Dwarsfluit: Willeke Zigterman-Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor het Pastoraat in eigen gemeente: over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Introïtus Psalm 25: 7, 8, 9, 10
Votum
Gezang 177: 1, 4, 5 (Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten)
Wetslezing
Psalm 19: 3,5
Gebed
Lezing Johannes 2: 13-22 (NBV)
Psalm 69:3
Lezing Romeinen 7: 14-25 (NBV)
Psalm 69:9
Preek
Gezang 344:2,3,4 (Het heil des hemels werd ons deel)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied Gezang 330: 1,2
Zegenbede

=================================================

Zondag 28 februari 2021 ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor Ichtus Vakantiereizen : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 182 : 1

Psalm 65 : 1

Gezang 255 : 1

Psalm 22 : 11

Gezang 189 : 2

Psalm 150 : 1

Schriftlezing: Mattheüs 16 : 13 – 23

Tekst: Mattheüs 16 : 21a

=================================================================

Zondag 21 februari 2021 ds M.F. van Binnendijk  uit Stadskanaal
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor het Ziekenhuispastoraat UMCG : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Voorzang                              Gezang 28 : 1 en 2

Votum en groet

Zingen                                 Gezang 173 : 1, 2 en 5

De Tien Woorden

Zingen                                 Psalm 86 : 4

Gebed

Schriftlezing                        Handelingen 5 : 1 – 11

Zingen                                 Psalm 130 : 2

Prediking                             n.a.v. Handelingen 5 : 11

Zingen                                 Psalm 25 : 6 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen                                 Gezang 192 : 1, 2, 5 en 6          

Zegen

Orgelspel 

=====================================================

Zondag 14 februari 2021 ds M. (Mark) de Jager  uit Dwingeloo
Organist: Geert Schoonbeek
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor KiA Werelddiaconaat (Ethiopië) : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Welkom & mededelingen

Psalm 150 (Looft God, looft Hem overal)

Stil gebed, Votum & Groet

Psalm 124: 1, 3 & 4 (Laat Israël nu zeggen blij van geest)

Wetslezing

Gezang 463: 1, 2 & 5 (O Heer, die onze Vader zijt)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 18:1-17 (NBV)

Psalm 25: 1, 2 & 4 (Heer, ik hef mijn hart en handen)

Preek

Gezang 445 (God heeft mij zijn Zoon gegeven)

Dankzegging & voorbeden

Collecte

Gezang 304 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Zegen

====================================================

Zondag 7 februari 2021 ds M.Krooneman  uit Noordhorn
Organist: Cor Schoonbeek
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor KiA Werelddiaconaat (Bangladesch) : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

PS. 122:1
PS. 39:3
GZ. 427:1,2,7
PS. 63:1,2
GZ. 432:1,2
Prediker 3:1-15
====================================================

Zondag 31 januari 2021 proponent Anne-Maaike Pathuis uit Groningen
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor de Diaconie : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 • Mededelingen

 • Intochtslied: Psalm 33 : 2, 8 ‘Zing al wie leeft van Gods genade’

 • Moment van stilte

 • Votum en groet

 • Zingen: LvK 448 : 1, 2, 3 ‘Soms groet een licht van vreugde’

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 • Zingen: LvK 329 : 1, 2 ‘Grote God, gij hebt het zwijgen’

 • Schriftlezing: Matteüs 20 : 1 – 16

 • Verkondiging

 • Zingen: LvK 481 : 3, 4 ‘Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen’

 • Leefregel: Matteüs 6 : 19 – 25a en 32b – 34

 • Zingen: LvK 460 : 1, 3, 4 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’

 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 • Collecte

 • Zingen: Psalm 84 : 3, 6 ‘Welzalig die uit uw kracht leeft

 • Zegenbede en amen

  =======================================================

Zondag 24 januari 2021 ds G.J. van den Top uit Wedde
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 voor de st. Exodus : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez. 169:1,6

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Ps. 33:2,8

Korte vermaning Romeinen 12:9-18

Geloofsbelijdenis

Zingen Gez. 96:1,2,4,10

Gebed

Bijbellezing Psalm 32

1Joh.1 vers 5-2 vers 2

Tekstlezing Psalm 32:8

Zingen Ps. 32:1,2

Prediking thema ‘Mijn Oog is op u..’

Zingen na de preek Ps. 32:3,4

Dankgebed en voorbede

Zingen Gez. 222:1,2,3

Zegen

Orgelspel

=========================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.