Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 9 augustus 2020
voorganger: ds N Noorlander uit Onstwedde
organist: Mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Ichtus vakantieweken : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

gezang 473

Psalm 25 : 1

Psalm 6 : 2

Psalm 141: 2

Psalm 32 : 4

Gezang 293 : 1 en 3

Schriftlezing2 Samuël 18 : 9 – 18

Tekst: 2 Samuël 18 : 18b

=====================================================

Zondag 2 augustus 2020
voorganger: Kand. Henk Binnekamp uit Groningen
organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 KiA Immigranten Golfstaten : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 

Openingslied gemeentezang

Psalm 92 1 en 2

Stil gebed

 

Bemoediging en Groet

 

Lied

Psalm 92 3 en 4

Lezing van het gebod

Uit Exodus 20

Lied

Psalm 78 2, 3

Gebed om de Geest

 

Lezing OT

Nehemia 9: 15-20

Lied

Psalm 78 5, 7, 8, 9

Lezing

Matteüs 14: 13-21

Lied

Gezang 349 (de melodie van Lied 995 uit het Nieuw Liedboek is denk ik bekender, de tekst is verder gelijk)

Preek

 

Meditatief orgelspel

 

Lied gemeentezang

Gezang 463 1, 2 en 4

Gebeden

 

Collecten

 

Slotlied gemeentezang

Gezang 252 1, 2 en 4

Zegenbede

Gezongen 3 x amen

 

=================================================

Zondag 26 juli 2020
voorganger: ds G.J. van den Top uit Wedde
organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Reparatie orgel : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Psalm 93 vers 1,2,3 en 4

Psalm 95 vers 2 en 3

Gezang 1 vers 1,2,3 en 4

Hebreeën 13 vers 5-8 & Colossensen 1 vers 15-20 & Openbaring 1 vers 1-8

Hebreen 13:5-8 & Col. 1:17 & Ope. 1:4+8

Psalm 138 vers 2 en 4

Jezus was, is en zal eeuwig zijn…’

Gezang 192 vers 1,2,5 en 6

Psalm 103 vers 1,2 en 3

Gezang 456 vers 3

================================================

Zondagmorgen 19 juli 2020 Westerbroek

Voorganger: Ds. H.H. Lageveen uit Nieuw Weerdinge
organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 KiA scholing mensen zonder verblijfsvergunning

: over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

– intochtslied: Psalm 145 vers 3 (gezongen)
– lied vóór de Tien Geboden: Psalm 25 vers 2
– lied na de Tien Geboden: Psalm 25 vers 7
– lied na de 1ste Schriftlezing: Psalm 121 vers 1, 2, 3, 4
– (geen lied na de 2de Schriftlezing)
– lied na de 3de Schriftlezing: Psalm 145 vers 6
– lied na de verkondiging: Gezang 429 vers 3 (gezongen)
– slotlied: Psalm 36 vers 2 (gezongen)
de Schriftlezingen:
– 1ste lezing: Psalm 121
– 2de lezing: Psalm 44
– 3de lezing: Matteüs 13 vers 24 t.e.m. 30
tekst voor de verkondiging: Psalm 44 vers 24
 
================================================

Zondagmorgen 12 juli 2020 Westerbroek (viering  h.A.)

Voorganger: Ds. G.J. van Beusekom uit Bilthoven
organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 De Diaconie : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Zingen gezang 328:1,3

Moment stilte

Votum en groet

Zingen psalm 100:1,2

Gebed

Schriftlezing Johannes 15:1-10

Zingen gezang 75:11

Preek

Zingen gezang 78:1,2

Avondmaalsformulier

Geloofsbelijdenis

Zingen gezang 259:1,2

avondmaalsgebed

zingen gezang 356:1,2

Viering HA

Zingen gezang 356:3

Dankgebed afgesloten met Onze ader

Zingen psalm 103:1

zegen

==================================================

Zondagmorgen 05 juli 2020 Westerbroek (voorbereiding h.A.)

Voorganger: Ds. Wouter van Wingerden
organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 De Wilde Ganzen : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen

Intochtslied: Ps 27: 4

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden

die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,

ik smacht naar ‘t uur dat Gij U openbaart!

Votum en Groet

Aanvangstekst: Ps 27: 1

De HEER is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEER is mijn levenskracht voor wie zou ik beven?

Samenzang: Ps 27: 4, 7

7 O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,

wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Exodus 25: 10-22 KdV?

10. Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el. 11. U moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. 12. Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier voetstukken bevestigen, namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en twee ringen aan de andere kant ervan. 13. Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. 14. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. 15. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. 16. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 17. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. 18. Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. 19. Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan. 20. De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. 21. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 22. Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

Verkondiging

Samenzang: 323: 1, 7, 8

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,

laat ons diep in ‘t stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen

alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem

sla de ogen neder,

geve ‘t hart Hem weder.

7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,

afgezonderd in uw vrede.

Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid

schouwen mag in geest en waarheid.

Heer laat mij even vrij

als een adelaar stijgen,

zo word ik U eigen.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,

U ten heiligdom gegeven.

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,

dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.

Waar ik ga zit of sta,

laat mij U aanschouwen,

met een stil vertrouwen.

Geloofsbelijdenis

Psalm 103: 3, 7

3 Hij is een God van liefde en genade,

barmhartigheid en goedheid zijn de daden

van Hem die niet voor altijd met ons twist,

die ons niet doet naar alles wat wij deden,

ons niet naar onze ongerechtigheden

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

7 Maar ‘s Heren gunst zal over die Hem vrezen

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Dankgebed en voorbede

Voorbereiding op het avondmaal

Collecte

Samenzang: Gez 481 : 1, 2, 4

1 O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

4 Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

Zegen

===================================================


Intochtslied Psalm 84: 1 en 3

 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Gezang 375: 1, 2, 3 en 4
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Gezang 375: 5, 6 en 7

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

 •  Schriftlezingen Jesaja 55 en Johannes 7: 37-39
 • Psalm 42: 1 en 7
 •  Verkondiging
 • Gezang 75: 1 en 5

Dienst van de gebeden

 • Na een moment van stilte afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader

Dienst van de barmhartigheid

Collecte in 2 rondgangen

 • Samenzang Psalm 36:2
 • Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

==================================================

Zondagmorgen 21 juni Westerbroek

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
organist: Mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 De Open hof in Groningen : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 444 : 1 en 3

Psalm 25 : 8 en 9

Gezang257

Psalm 68 : 10 O.B.

Gezang 451 : 1 en 3

Psalm 51 : 4

Schriftlezingen: 2 Koningen 5 : 1 – 5 en 13 – 14

                             Markus 1 : 40 – 45

Tekst Marcus 1 : 41

===============================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.