Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 24 Nummer 1

Redactie: J. Noot Januari/ februari A.D. 2024

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

Van harte wens ik u Gods onmisbare zegen voor A.D. 2024!

We zien terug op een mooie periode in december. Allereerst de schoentjesactie met Sinterklaas. 29 schoentjes waren er neergezet en soms zongen de kinderen in gezelschap van hun ouders liedjes voor Sinterklaas vol hoop en verwachting. Toen ik een keer in de kerk was om wat werkzaamheden te doen zag en hoorde ik het gebeuren. Het brengt je in gedachten even weer terug naar vroeger thuis en hoe je als kind volledig vertrouwde op de goedheid van de Sint.

De Here Jezus wijst de mensen om hem heen op de kinderen, hoe zij in vol vertrouwen zich aan Hem overgeven. Wat kun je dat als volwassene moeilijk vinden dacht ik toen. En wat is het dan goed om je dat weer even goed te binnen te brengen. Met dank aan de kinderen en aan de mensen uit het dorp die deze actie op touw hadden gezet.

Het Christmas Carolskoor trad kort voor Kerst twee keer op voor een volle kerk. Dat heeft altijd weer een bijzondere sfeer.

En dan die eenvoudige dienst op de Kerstmorgen. Geert Schoonbeek begeleidde de samenzang op het orgel en Sandy Lammersma de kinderliederen op de vleugel. Dominee Wouter van Wingerden nodigde de kinderen uit om op kussens onder de kerstboom te komen zitten en ging er zelf ook tussen zitten. Aan de hand van mooie platen vertelde hij het Kerstverhaal aan de kinderen en daarmee ook aan ons. Niet alleen de dominee, maar allemaal zaten we even met elkaar op het niveau van de kinderen naar het evangelie te luisteren. Gelet op wat hier boven schreef alleen maar mooi en goed.

We sloten het oudjaar af met een dienst waarin we dat indrukwekkende lied zongen van Bonhoeffer Lied 398: Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefste leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar. Hij schreef dit lied aan zijn verloofde vlak voor de jaarwisseling die zijn laatste zou zijn. Kort daarna is hij omgebracht door de nazi’s. Geert heeft het lied prachtig begeleid waardoor het nog meer binnen kwam. Ook wij staan voor een nieuw jaar in een tijd die spannend en onrustig is. Misschien wel in eigen leven, maar ook in de wereld waarin wij leven. Op zich al een reden om met God te leven en te vertrouwen op Zijn beloften aan zijn volk Israël en aan ons als zijn kerk.

Inmiddels zijn we al weer bezig met het preekrooster voor 2025. Aan de ene kant te gek voor woorden, maar aan de andere kant ook goed om te merken dat predikanten graag bereid zijn om hier te komen preken. Het is dus ook een dankbaar karwei en het vordert snel.

Op 14 januari wordt de nieuwe classispredikant voor de classis Groningen/Drenthe, mw. ds. Ellen Peersmann in haar functie bevestigd. Zij volgt ds. Jan Hommes op die inmiddels met emeritaat is gegaan.

Op 10 februari wordt in Oldekerk het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden van de ring De Ommelanden. Het lijkt er op dat Westerbroek er wel eens met twee teams aan zou kunnen gaan deelnemen. Prachtig toch?

Br. Henk Schuur zit volop in zijn behandel traject. Dat gaat met up en downs. Er is hem grote kans op genezing in het vooruitzicht gesteld door de artsen, maar wij weten ook dat wij ook afhankelijk zijn van de zegen van God. Daarom vragen we ook om diens zegen voor Henk maar ook voor anderen in ons dorp waarbij ernstige diagnoses zijn gesteld. Geve de Here moed en krachten!

Graag ontmoeten we elkaar weer in de kerkdiensten of elders.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries. ouderling/voorzitter van de kerkenraad

MEDITATIE

Laat achter!

En de engel zei tegen Lot

Vlucht, uw leven is in gevaar!

Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil.”

Genesis 19:17

Net over de drempel van het nieuwe jaar zijn de woorden uit genesis 19 toepasselijk. Een aantal jaar geleden had Marc Marie Huijbregts de oudejaarsconference gehouden en zijn centrale boodschap was in mijn eigen woorden: “Laat los wat je niet mee wilt nemen naar het nieuwe jaar, laat het achter in het oude.” De woorden van het lied van Stef Bos over Loti liggen daar dicht tegen aan.

En als ik nu omkijk / Ben ik verloren
Maar iets houdt me tegen / Om verder te gaan …

Al vind ik niet meer / Dan ruïnes en spoken
Het laat me niet los

Lot moest de stad Sodom echt achterlaten, hij moest niet omkijken. Dat was lastig, want de stad, het verleden laat hem niet los, zoals Stef Bos treffend verwoord. Lastig om niet terug te blijven verlangen naar wat was, ook al weet je dat het niet goed was. Sodom staat symbool voor het kwaad, voor losbandigheid en hebzucht. Het was een stad waar egoïsme regeerde en mensen deden waar ze zin in hadden. Lot weet eigenlijk wel dat hij daar weg moet, dat hij het egoïsme, het eigenbelang los moest laten. Het is een doodlopende weg, die weg van Sodom. Toch blijft het lastig te vertrekken. Dat kennen we allemaal toch? Iets waarvan we weten dat het slecht voor ons is en het ons in problemen brengt. Dat het dan toch lastig is om dat achter te laten. Voor de hand liggend voorbeeld is roken, iedereen weet hoe slecht het is, maar probeer maar eens te stoppen. Maar ook minder zichtbare gewoontes zoals het uitstellen van vervelende klusjes tot het echt niet meer anders kan. Of veel te lang gamen of je sociale media bijwerken in plaats van huiswerk of het huishouden. Je weet dat je er later een keer spijt van

4

krijgt en toch doe je het steeds weer. Er aan vast houden heeft geen zin en toch doen we het. De woorden van de engel gelden ook voor ons. Hij zegt tegen Lot: “Ren! Vlucht naar de bergen!” Voor ons betekent dat: “Ga, doe het vanaf nu anders, laat de oude slechte gewoonte achter je! Vlucht voordat je er echt problemen door krijgt! Dat is makkelijker geschreven dan gedaan, want ik moest dit stukje ook nog bijwerken op de morgen van de deadline….. Toch schrijf ik die woorden van de engel voor u en voor mezelf nog een keer: “Laat het achter je, kijk niet om. Houdt niet vast aan je oude gewoontes, maar ga op weg naar een nieuwe toekomst!” Daar ligt het leven. Dan volgt er in het verhaal nog een prachtig en veelzeggend gesprekje. Lot wil wel, maar hij is ook bang het niet te halen. Hij zegt: “ Die bergen zijn me te ver, dat haal ik niet. Laat mij toch naar Zoar gaan dat is dichterbij.” De engel staat dat toe, die komt hem daarin tegemoet. Daarin zie ik iets van Gods aard, van Zijn karakter terug. God weet wat Hij van ons kan verwachten. Hij houdt daar rekening mee. Hij vraagt niet te veel van ons, maar Hij wil wel dat we op pad gaan. Laat dus maar achter wat in 2023 hoort en ga op weg 2024 in. Ga dit jaar met God en Hij zal met je zijn.

Ds. Wouter van Wingerden

1.Van de DVD: Een Ander Licht uit 2009. De NCRV had hem gevraagd om een aantal liedjes te schrijven over Bijbelse personages. Als onderwerp voor de meditaties van de afgelopen periode en voor de komende tijd kies ik uit onderwerpen van deze liedjes al volg ik niet altijd de invalshoek van Stef Bos. Deze liedjes geven me wel de aanleiding om verder te denken.

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

14 januari 2024

IBAN-rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 4574 57, t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Binnenlandsdiaconaat. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeen- schap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

21 januari 2024

IBAN-rekeningnummer: NL10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk te Utrecht, o.v.v. Missionair werk PKN. Missionair zijn is erg afhankelijk van de context: wat is de geografische of sociale context waarin je je bevindt? Wie zijn de mensen die je daar tegen- komt? Wat zijn hun vragen en behoeften? Dat begint met luisteren en in gesprek gaan. Wanneer je contact hebt gemaakt met je context en op het spoor bent gekomen wat er leeft, kun je beter besluiten op wie je je wilt gaan richten en wat je voor deze mensen wilt betekenen. In een achterstandswijk wil je misschien iets betekenen op het gebied van concrete hulp. Terwijl in een vinexwijk misschien het scheidingspercentage erg hoog ligt en je besluit om een marriage-course aan te bieden.

04 februari 2024

IBAN-rekeningnummer:NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Werelddiaconaat (Bangladesh). Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouw grond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

03 maart 2024

IBAN-rekeningnummer: NL10 RABO 0162 2451 14, t.n.v. Vanboeijen, o.v.v. 21000-120 De Duif. Voor geestelijke verzorgers voor levensbeschouwelijke begeleiding van mensen met een beperking, hun familie, begeleiders, maatjes en vrijwilligers.

OPBRENGST COLLECTES

Nov./ Dec. 2023 Kerk € 308,27; Diaconie € 344,78

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

07 jan. Pastoraat eigen gemeente 04 febr. KiA Werelddiaconaat

14 jan. KiA Binnenlandsdiaconaat 11 febr. Onderhoud orgel

21 jan. Missionair werk PKN 18 febr. Maxima Kledingbank

28 jan. Diaconie 25 febr. Christenen voor Israël

03 mrt. De Duif Assen

12 mrt. Pastoraat eigen gemeente

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK`

07 jan. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden

14 jan. 10.00 uur Drs. J.W. Bassie Groningen

21 jan. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde Vrb. HA

28 jan. 10.00 uur Ds. C.E. Lavooij Appingedam Viering HA

04 febr. 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde

11 febr. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden

18 febr. 10.00 uur Ds. N.F.L. de Leeuw Oude Pekela

25 febr. 10,00 uur Ds. H. Poot Oosternieland

03 mrt. 10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren Drachten

10 mrt. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Biddag G&A

ONZE JARIGEN

1 jan. Ds. G.W. van Wingerden, Fultsemaheerd 12 e, 9736 CN Groningen

9 jan. Dhr. W. Alberts, Boekhors 1, 9608 PW Westerbroek

13 jan. Mw. T.J.L. Ridenberg, Klompéstraat 220, 9602 RG, Hoogezand

18 jan. Dhr. J. Noot, Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

02 febr. Hanna Smedes, Vosholen 47,

9611 KN Sappemeer

12 febr. Mw. S. van Beusekom, Kramsvogellaan 64, 3722 ZE Bilthoven

13 febr. Dhr. P. J. Bekkering, Woldweg 49, 9606 PA Kropswolde

14 febr. Dhr. H. Schuur, Waterhuizen 14, 9723 CH Groningen

15 febr. Dhr. W.M. Moes, Turfsingel 52C, 9711 VV Groningen

22 febr. Dhr. T. Smedes, Vos

holen 47, 9611 KN Sappemeer

27 febr. Mw.W. Zigterman Rustenburg, Lichtboei 259, 9732 KD Groningen

06 mrt. Mw. R.M. Kruizinga, Vonderpad 42, 9608 PG Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende levensjaar.

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman Diaken 050-404 22 94

Dhr. W. Brienen Ouderling/ kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling/ kerkrentmeester/ scriba 0598-32 05 57

Mw. A.T. Smedes-Schuilenberg Diaken/ notulist 0598-39 24 64

Dhr. K. de Vries Ouderling/ preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Fultsemaheerd 12 e, 9736 CN Groningen

Tel. 06-81 08 31 29; E-mailadres: ds.woutervanwingerden@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

IBAN-bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk donderdag 7 maart 2024 om 12.00 uur inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website: Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57

E-mailadres: j.noot@online.nl

i