Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

Klok & Klepel

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 21 Nummer 2

Redactie: J. Noot Maart/ April A.D. 2021

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

We zijn met elkaar onderweg naar Goede vrijdag en Pasen. Ja, u leest het goed. Met elkaar onderweg. Dat lijkt er soms even niet op maar toch. Niet op ons eentje, maar de gemeente van de Here Jezus is onderweg. We zien in het evangelie dat ook Jezus niet alleen op pad gaat maar mensen om zich heen verzamelt. Allemaal individuen met allemaal hun eigenaardigheden maar door Hem gezien en gekend. Denk even aan Nathanaël. Eer Filippus u riep zag ik u onder de vijgenboom. En dan die uitspraak: “waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is”. Jezus ziet meer dan alleen een uiterlijk. Wij worden gezien en gekend. Zo mogen zij en ook wij elkaar leren zien. Op allerlei momenten komen de persoonlijkheden naar voren en zijn anderen er getuige van hoe Jezus op hen reageert. Daar mogen ook wij bij staan en kijken hoe hij dat doet. Wij kunnen er zelfs stiekem wel een beetje van genieten als iemand eens even te kijk wordt gezet. Zolang ik het maar niet ben niet waar? In de gemeenschap van de discipelen blijft dat ook altijd wel wat meespelen. Soms horen we ook vragen klinken naar de belangrijkste positie in het Koninkrijk en zo. En hoe gaat dat in onze samenleving en in de media als er een minister een misser begaat. Hoge kijkcijfers! Maar is dat ook wat Jezus doet met mensen waar hij mee omgaat? Ja, oké een misser blijft een misser, dat wel, maar dan die blik van Hem. Dat is geen blik van afrekenen maar van liefde. Van herstel. Van ondanks jou zelf houd ik van jou en mag je bij mijn gemeente horen en iedereen die erbij was heeft het gehoord en mogen meemaken. Dit mag ook een voorbeeld voor jou en mij zijn, want met jou zal Hij niet anders omgaan dan met die ander in de gemeente laat Jezus zien. Zo mogen ook wij gemeente zijn en met elkaar onderweg zijn. Allen levend van Zijn genade. Allen delen in zijn lijden……… En ook allen delen in zijn opstanding! En elkaar zien zoals wij door Hem gezien zijn. En samen Hem zien op Goede vrijdag in de tekenen van brood en van wijn. Als u er niet fysiek bij kunt zijn probeer het dan thuis mee te vieren. Neem een stil moment en steek een (paas) kaars aan breek een stukje brood en neem een slokje wijn. En gedenk en geloof in gemeenschap met de gemeente van Christus.
In de afgelopen weken hebben we de namen moeten noemen van een drietal mensen die zijn overleden die lid waren van onze gemeente of die

lid waren geweest. We noemen hun namen ook hier. Mevrouw J. Haaijer-

Beerta, de heer H. Staal en de heer D. Akkerman. Zij mochten allen een leeftijd bereiken van 80+. Zij worden op aarde gemist. Geve God kracht, geloof en troost aan hen die dat gemis sterk zullen ervaren als ook zij het paaslied mogen horen:

 

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,

 

morgen der verrijzenis,

 

bij wiens licht de macht der hel verslagen

 

en de dood vernietigd is!

 

Here Jezus, trooster aller smarten,

 

zon der wereld, schijn in onze harten,

 

deel ons zelf de voorsmaak mee

 

van der zaal’gen sabbathsvree!

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries. Ouderling/voorzitter van de kerkenraad

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

Nog even van t ain ien t aander, meertmoand dialectmoand.
Op schoulen en op op rtv Noord wordt der aandacht besteed aan ons streektoal, t Grunnegers. As siktoares van Liudgerstichten wil k joe der

geern op wiezen dat wie mitwaarken kriegen van Kloosterkerk ien Ten Boer om doar op mirrig van eerste poaskedag om vijf uur via n livestream

n Grunneger Poaskedainst oet te zenden. Domie Klaas G. Pieterman gaait der ien veur en zang wordt verzörgd deur sopraan Johanna Bart.
Even kieken dus. Op 25-sten pril om 19.00 uur hoop wie dat Grunneger dainst ien Westerbrouk weer deurgang vienden kin. Veurganger is den

domie Tammo J. Oldenhuis.

Klaas de Vries

Jezus leeft en wie mit Hom!
Dood, woar is dien schrik den bleven?
Jezus leeft en denk ter om
dat ook wie weer mit Hom leven,
zörgt veur ons zo as gainain,
dat is ons tot troost allain.

MEDITATIE

Het is aan u!

Jezus zei tegen hen:

“Dan zeg ik ook niet op wiens gezag ik deze dingen doe!”

Markus 11: 27-33

Dan zeg ik het ook niet! Jezus geeft geen antwoord op de vraag die de Schriftgeleerden Hem stellen. Kinderachtig…, of toch niet? Het is dat het Jezus is, anders zou je zomaar kunnen denken dat je hier getuige bent van een kinderachtige ruzie: “Als jij niets zegt, zeg ik ook niets! Lekker puh!”

Waarom wil Jezus nu geen antwoord geven? Is het omdat Hij het zinloos vindt om nog te zeggen wat al overduidelijk is. Je hoeft een kind dat in een zwembad zwemt toch ook niet te vertellen dat het water nat is, dat is compleet overbodige informatie. Ik denk dat het daar wel iets mee te maken heeft, maar het is het ook niet helemaal.

Jezus geeft impliciet wel antwoord. In zijn wedervraag zit namelijk een duidelijk aanwijzing verpakt. Door te vragen naar het gezag van Johannes de doper zegt Jezus eigenlijk dat Hij handelt vanuit hetzelfde gezag als Johannes. Daarmee legt Hij de bal helemaal bij de Schriftgeleerden en Farizeeën. Als ze het gezag van Johannes de Doper niet erkennen, dan heeft het ook geen zin dat Jezus

hen zegt van wie Hij het gezag heeft. Dan zullen ze dat ook niet erkennen. Terecht dus dat Hij verder niets meer zegt, het is inderdaad compleet overbodig, want Hij heeft het antwoord al gegeven.

Tegelijk gebeurt er door de manier van vertellen nog iets anders en dat

heeft niet zoveel van doen met de Schriftgeleerden en farizeeën maar dat heeft alles met ons te maken. Op het eerste gezicht blijft in het midden wie Jezus nu eigenlijk is. Jezus zegt het niet hardop, en daarmee blijft voor ons als lezers de vraag openstaan. De vraag op wiens gezag Hij deze dingen doet. Wat denken wij daarvan? Accepteren we zijn hint dat Hij evenals Johannes van God gezonden is? Durven wij in Hem Gods zoon te zien? Is het voor ons wel een mogelijkheid dat van God gezonden is terwijl Hij met zondaren en tollenaren omgaat? Kan Hij de gezegende van God zijn terwijl zijn weg een weg van lijden is? Of past dat niet bij ons beeld van hoe dat zou moeten zijn? Staat voor ons Gods zegen gelijk aan voorspoed of kan Gods zegen ook in het lijden ervaren worden? En, willen wij wel een lijdende Heer, of hebben we liever een glorieuze overwinnaar, wiens succes op ons afstraalt?

Willen wij Jezus zoals Hij is, of kunnen we dat om vrome of andere redenen niet accepteren? Dat is de vraag die de Lijdenstijd ons elk jaar weer stelt: “Willen wij dat Jezus deze weg gaat? Willen wij die weg met Hem gaan? Willen wij God dienen ook als dat voor ons geen voordeel oplevert? Het is geen gemakkelijke waarheid, hoe graag zouden we het niet anders zien. En toch, dit is het evangelie, het goede nieuws van Jezus.

Hij heeft geleden,

is onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven.

Neergedaald in het rijk van de dood,

en op de derde dag opgestaan uit de doden!

Zo verwoordt de Apostolische Geloofsbelijdenis het. Jezus is deze weg gegaan en door het lijden heen bracht Hij redding. Dat geeft hoop voor ieder die lijdt aan het leven. Hoop die moed geeft. Moed om stil te staan bij het lijden dat reëel is, maar dat ons dankzij Hem niet hoeft te overmannen. Moed om ons eigen falen onder ogen te zijn, zonder daardoor wanhopig te worden. Omdat Hij met zijn overgave tot in de dood een kruis door onze mislukkingen en tekorten zet. Omdat Hij onze zonden mee het graf in en ons zo bevrijdt van de schuld. Dat is de weg van Jezus. Hijzelf zegt dat het ook Gods weg is, zo verteld Markus ons. En tussen de regels door klinkt Markus vraag aan ons: “Lezer het is aan u: van wie heeft Jezus zijn gezag, is zijn weg Gods weg of niet?”

Met een vriendelijke groet,

Ds. Wouter van Wingerden

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u eraan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat?

De opbrengst van deze inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

OPBRENGST COLLECTES

Jan./ Febr. 2021 ca. Kerk € 200,0 ; Diaconie € 250,00

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

07 mrt. Pastoraat eigen gemeente 02 apr. Diaconie

14 mrt. KiA werelddiaconaat (Ghana) 04 apr. IZB

21 mrt. Hospice het Gasthuis Hoogezand 11 apr. Open Hof Groningen

28 mrt. Zeemanshuis 18 apr. Diaconie

25 apr. Doven pastoraat

02 mei Pro Rege 25 apr. Liudgerstichten

09 mei KiA Noodhulp Libanon

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

21 maart 2021 t.n.v. Stichting Gasthuis H-S, NL37 INGB 0006 0500 20, o.v.v. Hospice het Gasthuis

Een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen in een huiselijke omgeving kunnen doorbrengen, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing.

28 maart 2021 t.n.v. Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, NL82 RABO 0373 7405 49, o.v.v. Zeemanshuis Delfzijl. Het Zeemanshuis in de Eemshaven is een initiatief van de stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en is al ruim 15 jaar een gastvrij onderkomen voor zeevarenden en truckers uit alle werelddelen.

11 april 2021

t.n.v. Stichting vrienden van de Open Hof Groningen, NL80 INGB 0007 6094 91, o.v.v. Gift Algemeen. De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kop koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden

25 april 2021 t.n.v. Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, NL82 RABO 0373 7405 49, o.v.v. Doven pastoraat. Er wordt om de twee weken een speciale Dienst gehouden, meestal in het clubhuis voor doven aan de Munnikeholm te

Groningen. Deze diensten zijn helemaal aangepast aan dove mensen

02 mei 2020 t.n.v. Stichting Koninklijke PIT Pro Rege, NL26 INGB 0000 3860 00, o.v.v. Hulp voor Helden. De doelstelling is aandacht vragen voor en verbeteren van het welzijn van Nederlandse militairen, veteranen en hun thuisfront.

09 mei 2019 t.n.v. Kerk in Actie, NL89 ABNA 0457 4574 57, o.v.v. Noodhulp Libanon. Hulp voor getroffenen door de explosie die 4 augustus 2020 in de haven van Beiroet plaats vond. Zeker 100 doden, duizenden gewonden en 300.000 mensen dakloos.

ADRES van (oud)gemeenteleden die in een Woonzorgcentrum verblijven

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat 150,

Kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel. 0598-317 662.

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK`

07 mrt. 10.00 uur Prop. A.P. Schep Groningen

14 mrt. 10.00 uur Ds. F. Pierik Eén/ Drachten Biddag

21 mrt. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

28 mrt. 10.00 uur Ds. J.A.A. Geerts Zalk Voorbereiding. HA

02 apr. 19.30 uur Dr. T.T.J. Pleizier Groningen Goede Vrijdag HA

04 apr. 10.00 uur Ds. G.J. van Beusekom Bilthoven 1e Paasdag

11 apr. 10.00 uur Ds. C.G. Visser Kootwijkerbroek

18 apr. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

25 apr. 10.00 uur Ds. H. Bakhuis Hoogeveen

25 apr. 19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis Coevorden Grunneger dainst

02 mei 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

09 mei 10.00 uur Ds. J. Snaterse Hoogeveen

ONZE JARIGEN

06 mrt. Mw. R.M. Kruizinga-Coenradij, Vonderpad 42, 9608 PG

Westerbroek

11 apr. Dhr. K. de Vries, Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek

14 apr. Mw. C.J. Flinkert-Kramer, Oudeweg 104, 9608 PP Westerbroek

30 apr. Dhr. J. Flinkert, Oudeweg 104, 9608 PP Westerbroek

02 mei Mw. W. Loenen-Bos, Melkweg 324, 9602 JR Hoogezand

12 mei Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker,

Hoofdstraat 150 kamer 406, 9601 EM Hoogezand

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar.

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman diaken 050-404 22 94

Dhr. P. Bekkering diaken 0598-32 80 30

Dhr. W. Brienen Ouderling/ kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling/ kerkrentm./ scriba 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling/ preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596-55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekening nummer NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk donderdagmorgen 6 mei 2021 om 12.00 uur inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website

Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57

E-mailadres: j.noot@online.nl