Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 22 Nummer 6

Redactie: J. Noot november/ december A.D. 2022

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

Vanochtend was ik wat vroeg wakker en hoorde de wind flink om het huis blazen. Ook was het nog donker en er bekroop mij een gevoel van herfst. Van een zekere somberheid. Raar is dat eigenlijk he, dat gevoel van ons, die stemmingsgevoeligheid. Is daar dan een concrete reden voor denk je dan. En dat ook nog wel op de ochtend van de dankdag voor gewas en arbeid. Ik pakte de telefoon en scrolde door de foto’s van het afgelopen jaar. Ik zag allerlei momenten die me herinnerden aan goede dagen en goede momenten. Het gaf mijn stemming een duw in de goede richting. De gedachten gingen verder. Je hebt zoveel zegeningen van de Here ontvangen en toch niet echt blij deze morgen. Komt nog even overheen dat ik bij het ontbijt een item op de radio hoorde over de hoge kosten en de verspilling van energie van terrasverwarming. Het is bijna niet meer op te brengen zeiden horecaondernemers. Terrasverwarming nog wel. Hoor dat nou toch. Ik riep bijna hardop: dan ga je toch onder dak wat is dat nou? Mijn stemming slaat om. Ik zou wat willen gaan doen aan deze, in mijn ogen, gekte. En het is nog steeds dankdag!
Ik herinner mij de woorden van Paulus in de brief aan de Thessalonicenzen. Hij roept op om te danken onder alles. Onder alle omstandigheden dus. Ook even los van je eigen stemming dus! Nee, niet voor alles, maar onder alles. En dat kan als we ons onder alles Gods kind weten te zijn. Kind van de Vader die er altijd voor ons is. Dat te weten maakt het mij weer mogelijk om dit stukje te gaan schrijven.

We kijken even terug. Met zo’n twintig tal mensen waren we naar Oude Schans en lieten ons wat vertellen over de geschiedenis van de vesting daar. We maakten een wandeling door de vesting. Het ligt er prachtig en vredig bij. Dat is in zijn oorsprong natuurlijk wel anders geweest. We hadden het goed en gezellig samen. Dank aan de diakenen die het weer mooi hadden georganiseerd. Goed om elkaar ook zo als gemeente te mogen ontmoeten.
De Grunneger dainst was ook mooi en best wel goed bezocht.
De voedselactie met dankdag. Veel werd er gedoneerd voor hen die moeilijk rond kunnen komen. Dank aan u allen namens hen!
De aannemer is op wat restpunten na klaar in de Pastorie. Het resultaat mag er zijn. Wel moet de schilder nog buitenom aan de gang.
Kortgeleden is mevrouw Muurman overleden in het huis van haar zoon in Westerbroek. Zij mocht een hoge leeftijd bereiken en was zoals we bij aartsvader Jacob lezen, van het leven verzadigd. We zagen haar altijd in de kerk bij kerstmiddagen en uitjes en zo. Zij was trots op haar dorp en ook op haar kerkje. Zij was ook een warm pleit bezorgster van de banken op het kerkhof. Wat ist n laif kèrkje hè. Ik heb het haar vaak horen zeggen. Bij haar gedachtenis in de kerk sprak ds. van Wingerden over de kerk als en het geloof als ankerplaats waarmee zij altijd en band heeft gehouden. We bidden de familie kracht en zegen toe nu zij verder gaan met hun leven zonder moeder en oma.

Ook overleed ds. van Beusekom. Lang is hij ziek geweest. Veel pijn heeft hij gehad in de laatste maanden die hij heeft doorgebracht in een Hospice. Samen met Jaap Noot hebben we de begrafenis bij gewoond in Jaarsveld, de eerst gemeente die hij heeft mogen dienen. Op zijn verzoek werd daar gesproken over psalm 130. De psalm die begint met het spreken over de diepten van ellende. Over schuld ook jegens God. Dit enerzijds. In het tweede deel van de psalm brengt de dichter de gedachtenis aan de vergeving die altijd bij God is en is geweest tot uiting. En in het slot zingen we dan mee. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! Dat zongen we daar en zingen we ook nu in het zicht van Advent! Want de Heer is vast besloten!
Wij hebben een zeer goede en intense tijd met het gezin van Beusekom gehad als gemeente. Wat heeft hij zich ingezet om de gemeente van Westerbroek te behouden. Hoe hij dit ook zelf ervoer als een zegen. Hoe hij er van opknapte als Bekkering hem meenam voor een rit op de racefiets door de omgeving hier. Hoe hij onze website heeft gemaakt waarvan wij nog steeds dankbaar gebruik maken. Ook hoe we als gemeente met hen mochten meeleven in ziekte van één van hun kinderen en later van hemzelf, doet ons herinneren aan de zeer warme band. Wij wensen Pia en de kinderen de kracht en de zegen van God om zonder hun Gijsbert verder te moeten gaan.

Plotseling werd ouderling/kerkrentmeester/organist Wout Brienen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is altijd weer een schrik. Er werd een TIA vastgesteld. Inmiddels is hij weer thuis, maar voelt zich nog erg moe. Herstel zal tijd vragen. Kalm aan dus. Ook de gezondheid van mevrouw Brienen vraagt om medische aandacht. Wij bidden hen Gods nabijheid en vrede toe in dezen omstandigheden.
Blij zijn we met de organisten die wat diensten van Wout overnemen. Fijn is dat als we die inzet mogen ervaren zowel van de “eigen” organisten als

van organisten uit andere gemeenten. Nog kort over wat gaat komen.
Op 20 november, de eeuwigheidszondag willen we hen gedenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
‘s Middags houdt pianiste Sandy Lammersma weer de voorspeelmiddag van haar leerlingen in de kerk.
Op 27 november vangt de adventstijd aan. De voorbereiding en bezinnings-tijd voorafgaand aan Kerst.
Op 17 december houdt het CC koor haar Kerstconcert in de kerk.
Op 24 december houden we de kerstavondzang bijeenkomst om 19.30 uur.
Op 25 december de kerstdienst en op zondag 1 januari de nieuwjaarsdienst met nieuwjaarvisite na.

U allen een goede en gezegende tijd gewenst.

Graag ontmoeten we elkaar weer in de kerkdiensten of elders.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries. ouderling/voorzitter van de kerkenraad

MEDITATIE

Een zwarte bladzijde?

Meditatie n.a.v. Genesis 38

Voor dit november-december nummer van de Klok en Klepel kijk ik al wat vooruit in de tijd, nog een paar weken en het is advent. Het adventsproject van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft als thema: “Levenslicht” en stelt de vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus centraal. In het geslachtsregister in Mattheüs 1 krijgen verschillende vrouwen een eervolle vermelding. Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba en Maria, vijf vrouwen die onmisbaar waren voor Gods weg met mensen. Vijf vrouwen met bijzondere verhalen al zijn hun levensgeschiedenissen niet altijd even fraai. De Bijbel is een eerlijk boek met daarom ook meerdere spreekwoordelijke zwarte bladzijden. Eén daarvan is het verhaal in Genesis 38, het verhaal van Juda en Tamar. In moderne oren een bizar verhaal, ik las het een keer met een bijbelstudiegroep en niemand had het ooit gelezen en de reacties liepen uiteen van: “Wat een vreemd verhaal!” tot “Bizar!” en “Waarom staat dit in de Bijbel?” Na de eerste verbazing ging het gesprek verder en kwamen we erachter dat juist dit verhaal een van de verhalen is waar naar verwezen wordt in het geslachtsregister van Jezus. De vraag in ons boekje hierbij was: “Wat helpt het u dat dit verhaal ook onderdeel uitmaakt van Gods weg met mensen?” Een goede vraag die mij geholpen heeft zicht te krijgen op de betekenis van een verhaal als dat van Tamar.

Verhalen als deze laten zien dat God de moeilijkheden in ons leven niet uit de weg gaat. Dat Hij mensen niet afschrijft als het soms een rommeltje is.

Maar dwars door al ons menselijk gedoe volvoert Hij zijn plan. Het feit dat juist al die rommelige verhalen een ereplek krijgen in de aanloop naar Jezus’ geboorte laat zien hoe diep God afdaalt in deze wereld. Hij komt er middenin, Hij daalt helemaal af. Hij komt niet alleen tot de spirituele elite, niet tot de mensen die het zelf wel redelijk voor elkaar hebben. Nee, Hij daalt helemaal af in onze werkelijkheid met al zijn gedoe, met alle lelijkheid, met alle pijn en verdriet. God gaat dat niet uit de weg, maar zoekt het op. Zo wordt het kerstfeest niet alleen het feest van een licht dat ver weg en hoog in de hemel schijnt. In het verhaal van Tamar zien we dat het levenslicht van Jezus ook in de duisternis schijnt. Juist daar waar het duister is, daar komt Hij om zijn licht van geloof, hoop en liefde te laten schijnen. Zo is dit vreemde verhaal toch behulpzaam, omdat het de grootsheid van Gods genade en de diepte van Zijn liefde laat zien. Met dat voor ogen wens ik u allen een gezegende tijd toe.

Ds. Wouter van Wingerden

postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van deze inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

OPBRENGST COLLECTES

Sept./ Okt. 2022 Kerk € 272,25 ; Diaconie € 303,50

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

30 okt. Kledingbank Maxima 11 dec. Diaconie

06 nov. Voedselbank HS 18 dec. ZOA

13 nov. Diaconie 24 dec. KiA Kinderen in de Knel

20 nov. Het Gasthuis Hoogezand 25 dec. KiA Kinderen in de knel

27 nov. KiA 01 jan. Orgelfonds

04 dec. Hart voor kinderen 08 jan. Pastoraat eigen gemeente

15 jan. Christenen voor Israël

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

20 november 2022

IBAN: NL37 INGB 0006 0500 20, t.n.v. Stichting Gasthuis H-S, o.v.v. Hospice het Gasthuis. Een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen in een huiselijke omgeving kunnen doorbrengen, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing.

18 december 2022

IBAN: NL87 ABNA 0105 3643 71, t.n.v. ZOA, o.v.v. Noodhulp. Wereldwijd raken steeds meer mensen alles kwijt door rampen en oorlogen. Als een crisis uitbreekt, betalen de meestal kwetsbare mensen de hoogste prijs. ZOA is er om hen te ondersteunen met noodhulp in Jemen, Syrië en Colombia.

24 en 25 december 2022

IBAN: Nl89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals straatkinderen en werkende kinderen in binnen – en buitenland. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK`

30 okt. 10.00 uur Dhr. F. Verkade Ruinerwold Herv. dag

06 nov. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum Dankdag

13 nov. 10.00 uur Ds. H. Dekkers Wierden

20 nov. 10.00 uur Ds. J.M. Viergever Oostwold Eeuwigh Zond.

27 nov. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

04 dec. 10.00 uur Ds. H. Bakhuis Hoogeveen Voorb. HA

11 dec. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum Viering HA

18 dec. 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde

24 dec. 19.30 uur Kerstzangdienst Kerstavond

25 dec. 10.00 uur Nog onbekend 1e Kerstdag

01 jan. 2021 Dhr. Verkade Ruinerwold Nw. jaarsvisite

08 jan. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

15 jan. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland

ONZE JARIGEN

08 nov. Mw. L. Brienen-Wever, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde

15 nov. Dhr. C.J. Bouman, J.W. Frisolaan 42, 9602 GJ Hoogezand

20 nov. Mw. S.A. Hogenberg-Brouwer, Roodharsterlaan 4, 9608 TD

Westerbroek

21 nov. Dhr. W. Koops, Cartonbaan 58, 9601 ND Hoogezand

28 nov. Abel v Wingerden (6 jaar), Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

01 dec. Mw. C. Staal-Huiting, P.S. Gerbrandyhof 10, 9603 NB Hoogezand

15 dec. Mw. A. Smedes-Schuilenberg, Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer

01 jan. Ds. G.W. van Wingerden, Sien Jensemahörn 8, 9921 RR, Stedum

09 jan. Dhr. W. Alberts, Boekhors 1, 9608 PW Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u eraan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met


Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman diaken Tel. 050-404 22 94

Dhr. W. Brienen Ouderling/ kerkrentmeester Tel. 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling/ kerkrentm./ scriba Tel. 0598-32 05 57

Mw. A.T. Smedes-Schuilenberg diaken/ notulist Tel. 0598-39 24 64

Dhr. K. de Vries Ouderling/ preses / koster Tel. 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596 – 55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen Tel. 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos Tel. 0598-39 38 41

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

Diaconie Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk donderdagmorgen 5 januari 2023 inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website: De heer K. de Vries Tel. 050-404 25 90

Redactieadres:

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598 – 32 05 57;

E-mailadres: j.noot@online.nl