Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 23 Nummer 3

Redactie: J. Noot Mei/ Juni A.D. 2023

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

Even een blik naar wat achter ons ligt. Een prachtige doopdienst van Mia Tilman en een huwelijks voltrekking gevolgd door een inzegening van het echtpaar Geluk uit Waterhuizen. Hartelijk gefeliciteerd met de doop van Mia en met het huwelijk van de familie Geluk.
Pasen was goed voorbereid met een paasontbijt. Het was een waar feest en dat is Pasen toch ook. Jezus opstanding uit de dood is niets anders dan hoop zo hoorden we in de preek.
Grunneger dainst was goud bezet. Ook doar klonk bosschop van Poaske nog deur ien woord en laid.
De vergadering van de “Ring Groningen” in Harkstede verliep goed en de opkomst was ook goed. Hoewel ik er somber naar toe was gegaan kwam ik aanzienlijk hoopvoller thuis. Het was goed om te merken dat ook in de gemeenten om ons heen inzet is van mensen om kerk te willen zijn in eigen omgeving en

waar nodig ook bij elkaar te rade te gaan voor overleg. Waarschijnlijk komt er in het najaar toch weer een kerkendag in Hoogezand-Sappemeer. Deze is toegankelijk voor alle geïnteresseerden!
De avond er op was de modaliteitsring “De Ommelanden” bijeen in Noordhorn. Daar was de opkomst zelfs groot te noemen. We hebben er met elkaar nagedacht over vraag wat rechtzinnige prediking is en waar verstarring en vervlakking toe kan leiden. Ds. J. Jeltema, ons bekend, heeft ons die avond op leerzame en boeiende wijze door deze vragen heen geloodst.
Nu ik dit zit te schrijven is het de vooravond van de dodenherdenking en de bevrijdingsdag. Wat een herinneringen hoor je overal klinken op radio en TV. Dank vervult mij als ik bedenk dat wij in vrijheid mogen leven en ook kerk mogen zijn. Dat is op heel veel plaatsen in de wereld wel even anders. Laten wij met deze vrijheid verantwoord omgaan, persoonlijk en ook als kerk. Niet versagen en verslappen. Dat kan toch niet na Pasen?
Op zondag 14 mei is het 75 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgroepen. Daar wordt ook in de media aandacht aan besteed. Van alle zijden wordt het belicht en vaak ook kritisch tegen het licht gehouden. Hoe doen we dat in de kerk? Weten wij ons verbonden met het Joodse volk, het volk van God? Zijn we als kerk niet geënt op de Joodse stam?

Paulus gebruikt dit beeld. Laten we die bescheiden plaats in dankbaarheid gedenken in het bijzonder in de dienst op 14 mei. Het Israëlische volkslied Hatikva spreekt van hoop. Hoop geput uit de profetische woorden van God.

Op naar Hemelvaartsdag.

Merkwaardig is het als je merkt dat mensen met die dag wat in de maag zitten. Je hoort het ook binnen de kerk zelfs. Ja, traditie van dauwtrappen dat dan weer wel. En wees eerlijk dat kan ook heel leuk zijn, zeker in deze tijd van het jaar. Maar wat wil de hemelvaart van Jezus ons eigenlijk zeggen? Nou op zijn minst dat Hij triomfator is. Hij overwon immers de dood. En vlak voor Zijn hemelvaart heeft hij de discipelen gezegd dat hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Dat is een troostrijke gedachte, dat de uiteindelijke macht niet in handen is van aardse machthebbers maar van Hem die zit aan de rechterhand van de Vader.
En Hij laat ons niet als wezen achter maar heeft ons zijn Geest gezonden. We vieren het met Pinksteren. Zeker, maar de Geest werkt niet alleen op Pinksteren maar werkt iedere dag. Hij wil ons laten delen in het leven van Christus.

Al eerder schreef ik over het organistenrooster wat om invulling vraagt nu br. Brienen het orgel nog niet weer kan bespelen. Het is hart verwarmend hoe de andere organisten het rooster weten te vullen. Ik wil met name de gebroeders Schoonbeek hier even met name noemen en hen danken voor hun inzet. Onlangs speelde Elena Fabris hier. Zij is Italiaanse en heeft het conservatorium in Hamburg doorlopen. Spelen kan ze als de beste, maar een Nederlandstalige dienst begeleiden is nog wel even weer iets anders. Cor Schoonbeek nam haar onder zijn hoede en gaf haar de nodige uitleg en de nodige muziek. Als je dat ziet dan wordt je toch blij? Elena speelde haar eerste dienst hier en dat ging prachtig. Wij blij en zij stralen.

Br Brienen gaat stapje voor stapje wat vooruit. Hij komt steeds meer buiten en rijdt ook weer auto. Op zich natuurlijk verheugend maar het niet kunnen wat je wilt is niet altijd eenvoudig. Br. Bouman kan zich aardig redden thuis met wat hulp, maar naar de kerk gaan zit er nog niet in. Hopelijk straks met mooi weer. Mevrouw Geertje Meijering-Snip heeft allerlei medische onderzoeken ondergaan ter voorbereiding op een operatie aan haar rug. Tot nu toe pakken die gunstig uit.

Zelf kom ik ook weer wat op toeren. Een bezoek aan de longarts werpt zijn vruchten af. De luchtwegen zijn weer veel ruimer en zo kan ook de conditie weer wat vooruit gaan. Onder ons zijn ook mensen die hinder ondervinden van het ouder worden. Ook hen sterkte en zegen gewenst! De moeder (Mem) van Teade Smedes overleed onlangs op 83 jarige leeftijd. Zij wist zich veilig bij Jezus. Dat is een rijke troost voor haar kinderen, in het bijzonder voor Teade, Aafien en voor Hanna.

Tenslotte maak ik u nog graag attent op de 43ste Fryske tsjint in Oostum op 11 juni om 19.00 uur die jaarlijks wordt georganiseerd door de Liudgerstichten, speciaal voor in Groningen woonachtige Fries sprekenden.

Gods zegen toegebeden in al uw omstandigheden.

Graag ontmoeten we elkaar weer in de kerkdiensten of elders.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries.
Ouderling/ voorzitter van de kerkenraad

MEDITATIE door ds G.W. Van Wingerden

Hoe heeft Pasen de wereld veranderd?

In deze tijd na Pasen is dat een mooie vraag om te stellen. De vraag kan ons op het spoor brengen van Gods weg met deze wereld en ons leven. Dat Pasen de wereld heeft verandert werd mooi duidelijk in de Ongelooflijke Podcast die in het Paasweekend is opgenomen. Daar werd die vraag voorgelegd aan historicus Daniël de Waele, kenner van het Romeinse rijk en de cultuur rond de Middellandse Zee aan het begin van onze jaartelling. In zijn onderzoek heeft hij onder andere gekeken naar de verschuivingen die het christendom teweeggebracht heeft in de cultuur en in de waarden die mensen nastreven. Zijn observatie is dat Pasen de wereld ingrijpend veranderd heeft, omdat na de opstanding van Jezus, de discipelen Zijn boodschap wereldwijd zijn gaan verkondigen. Daardoor zijn de voorheen specifiek Joodse waarden van omzien naar de zwakken en de waardigheid van ieder mens over de wereld verspreid.

Die waren toentertijd helemaal niet vanzelfsprekend. Vrouwen, kinderen en slaven telden niet als mensen, zij waren bezit. Daarmee kon gedaan worden hoe het de man uitkwam. Een slaaf kon straffeloos mishandeld worden.

Als een kind niet op een geschikt moment geboren werd of gehandicapt was, dan werd het in het beste geval te vondeling gelegd, maar soms ook achtergelaten in de wildernis. Dat was een hele normale manier van doen en daar moest je ook geen wroeging bij voelen.

Met Pasen is er een beweging op gang gekomen die daar verandering in heeft gebracht. Wij ervaren de in 1948 aangenomen verklaring van de Rechten van de Mens als iets vanzelfsprekends. Maar dat zijn ze dus niet, de waarden die daarin beschreven worden zijn vanuit het Jodendom via het Christendom de wereld ingekomen. Pasen heeft dus een grote maatschappelijke verandering teweeg- gebracht.

En het is waar dat er nog steeds veel mis is in de wereld en er nog al te vaak mensen niet als mens gezien of behandeld worden, maar we vinden dat niet meer normaal en dat is winst.

Pasen is en blijft het feest van de Hoop en het bewijs dat er bij God altijd mogelijkheden zijn, hoe donker het ook is, maar daarbij was het voor mij persoonlijk een verrassende en mooie ontdekking dat Pasen ook zo concreet de loop van de geschiedenis ten goede heeft beïnvloed. Het geeft mij nog meer reden om God dankbaar te zijn dat Hij via het Joodse, door Jezus alle volken gezegend heeft en wil blijven zegenen.

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

30 apr. Open Doors 04 juni Leger des Heils

07 mei Pro Rege 11 juni Pastoraat eigen gemeente

14 mei Terwille 18 juni Het Vaderhuis Sappemeer

18 mei Diaconie 25 juni Diaconie

21 mei KiA Moldavië 02 juli Kinderhotel Wedde

28 mei KiA Zending 09 juli Onderhoud gebouwen

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

14 mei 2023

t.n.v. Stichting Terwille, NL78 INGB 0650 5879 05, o.v.v. Terwille Groningen. Terwille biedt hulp aan mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie. Samen gaan we onderweg naar een nieuw perspectief. Jouw regie is daarin belangrijk: het gaat om jouw leven. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Onze identiteit komt naar voren in de manier waarop we mensen willen benaderen: gelijkwaardig, zonder vooroordeel, vanuit liefde en respect. Wij geloven dat mensen bestemd zijn om vrij te zijn!

4 juni 2023

t.n.v. Leger des Heils, via website doneren

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan de deuren van onze korpsen ook door de week open voor iedereen. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een praatje of soms om samen met anderen te eten. Loop eens binnen.

18 juni 2023

t.n.v. Het Vaderhuis Sappemeer,

Het Vaderhuis is een kleinschalige christelijk wooninitiatief dat in 2016 is gestart door Daniel en Franciska Stal. Het Vaderhuis biedt een warme, gezellig thuis aan jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking en problematiek in ASS, ADHD, hechtingsproblematiek etc.

Samen willen we werken aan de toekomst. Voor de één is dat zelfstandig wonen, voor de ander geldt om hun zelfredzaamheid te vergroten. Iedereen werkt, denkt en leeft op zijn of haar niveau.

Iedereen heeft een identiteit die de moeite waard is om te leren kennen.
Iedereen is uniek en daar mag je trots op zijn.

7

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK

30 apr. 10.00 uur Ds. H. Bakhuis Hoogeveen

07 mei 10.00 uur Ds. G.W. v Wingerden

14 mei 10.00 uur Ds. J. Snaterse Hoogeveen

18 mei 10.00 uur Ds. J.M. Viergever Oostwold Hemelvaart

21 mei 10.00 uur Dr. Tj. de Reus Nij Beets

28 mei 10.00 uur Ds. F. Pierik Drachten Pinksteren

04 juni 10.00 uur Ds. H.C. Marchand Groningen

11 juni 10.00 uur Ds. J. Admiraal Nieuwe Pekela

18 juni 10.00 uur Stud. Tj. Van der Wouden Groningen Voorber. HA

25 juni 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde Viering HA

02 juli 10.00 uur Ds. G.W. v Wingerden

09 juli 10.00 uur Ds. H. Bakhuis Hoogeveen

ONZE JARIGEN

11 mei Sara H.M. van Wingerden, Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum, 14 mei Mw. J. Spijkman-Doornbos, Dr. Aletta Jacobstraat 13, 9611 EA Sappemeer
17 mei Hugo van Wingerden, Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum
20 mei Sig’a H. Cinti-Kort,Villa Circonvallazione 35, 60030, San Marcello (Anc) Italië 02 juni Dhr. W. Brienen, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde
14 juni Ds. N. Noorlander, Hubbelinglaan 2, 9591 CS Onstwedde
19 juni Mw. P. S. Noot-van der Molen, Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand
04 juli Dhr. W.R. Meijering, Oudeweg 69, 9608 PK Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar.

OPBRENGST COLLECTES

Maart/ April 2023 Kerk € 307,70 ; Diaconie € 344,00

6

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren.
Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u eraan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van de inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman Diaken 050-404 22 94

Dhr. W. Brienen Ouderling/ kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling/ kerkrentm./ scriba 0598-32 05 57

Mw. A.T. Smedes-Schuilenberg Diaken/ notulist 0598-39 24 64

Dhr. K. de Vries Ouderling/ preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 06-81 08 31 29, E-mailadres: ds.woutervanwingerden@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

– Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL78 INGB 0000 8098 27

– Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

– Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

– Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk donderdagmorgen 6 juli 2023 inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website

Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57

E-mailadres: j.noot@online.nl

8