Orde van dienst voor:

Zondag 19 september 2021 (viering H.A.)

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 328 : 1 en 3

Gezang 66 : 5

Psalm 105 : 1

Psalm 118 : 1

Psalm 68 : 12

Gezang 289 : 2

Gezang 279 : 6

Schriftlezing: Exodus 19 : 16 – Exodus 20 : 2

Tekst: Exodus 20 : 2

=============================================================

Zondag 12 september 2021 (voorbereiding H.A.)

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA (Kerk in actie) Zending in Syrië
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 291 : 1

Psalm 33 : 2

Psalm 19 : 3

Gezang 429 : 1 en 2

Psalm 99 : 4 en 8

Gezang 444 : 1 en 2

Schriftlezing: Exodus 19 : 1 – 14

Tekst: Exodus 19 : 10

============================================

Zondag 5 september 2021

Voorganger: drs H. J. van der Wal uit Groningen
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA (Kerk in actie) Haïti
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 19, vers 1 (staande)
Stil gebed
Votum
Samenzang: Psalm 19, vers 4
Samenvatting van de wet (Exodus 20)
Samenzang: Psalm 119, vers 3 en 6

Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 2:5-18
Samenzang: Psalm 25, vers 2 en 4
Verkondiging
Samenzang: Gezang 473 (1 t/m 6)

Dienst van de gebeden
Dankgebed en voorbeden

Dienst van de barmhartigheid
Collecte (aankondiging)
Slotzang: Gezang 456, vers 1, 2 en 3 (wordt staand gezongen)
Zegenbede

==================================================

Zondag 29 augustus 2021

Voorganger: Br. F. Verkade uit Amsterdam
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor onderhoud van het orgel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 84 vers 1 en 3

Persoonlijke afstemming

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 42 vers 6 en 7

Oproep voor het leven

Antwoord: Gezang 463 vers 1 en 5

Lezing: Psalm 84

Antwoord: Gezang 305 vers 1 en 2

Verkondiging

Antwoord: Gezang 320 vers 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 20 vers 1 en 7

Zegen

=========================================================

Zondag 22 augustus 2021

Voorganger: ds N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Boerinnen in Ghana
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 328: 1
Psalm 6: 1,2
Psalm 25: 3
Psalm 77: 3,4
Gezang 305: 1
Psalm 85: 1,2
 
Schriftlezing: (uit HSV)
Habakuk 3: 1-19 (tekst voor prediking: vs. 2)
 

========================================

Zondag 15 augustus 2021

Voorganger: ds J.A.A. Geerts uit Zalk
Organist: mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Zending in Pakistan
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez. 466 (Als God, mijn God maar voor mij is)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 118:2,3
Wetslezing
Zingen: Ps. 37:9
Gebed
Schriftlezing: Num. 13:1-3, 17-33, 14:1-10
Zingen: Ps. 106:2,11
Prediking Num. 14:8,9
Zingen: Ps. 31:1,15
Dankgebed en voorbede
Zingen: Gez. 293:1,2,4 (Wat de toekomst brengen moge)
Zegen

========================================================

Zondag 8 augustus 2021

Voorganger: ds H.H. Lageveen uit Nieuw Weerdinge
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Coronaslachtoffers in India
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

intochtslied: Psalm 36 vers 2
– zingen vóór de Tien Geboden uit Deuteronomium 5 (NBV): Psalm 25 vers 2
– zingen na de Tien Geboden: Psalm 25 vers 7
– zingen na de eerste Schriftlezing: Psalm 145 vers 3 en 6
– zingen na de tweede Schriftlezing: Gezang 326 vers 1
– zingen na de verkondiging: Gezang 330 alle drie de verzen.
– slotzang: Psalm 117
 
Dit zijn de Schriftlezingen:
– de eerste: Ezechiël 18 (NBV)
– de tweede: Lucas 9 vers 28 t.e.m. 36 (vert. 1951)
 

==============================================================

Zondag 1 augustus 2021

Voorganger: ds G. de Kok uit Hulshorst
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Hotel voor kansarme kinderen in Wedde
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Dienst van de voorbereiding

Intochtslied Gezang 373:1, 2

Moment van stilte

Votum en Groet

Samenzang Gezang 95:1

Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.

Samenzang Psalm 86:4, 5

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen Handelingen 4:23-31; 8:1-8 (NBV)

Samenzang Psalm 142:1, 2, 6, 7

Verkondiging De Geest van God vangt tegenwind

Samenzang Psalm 2:1, 4

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbede

Stil gebed

Onze Vader

Dienst van de barmhartigheid

Collecte

Slotzang Psalm 93: 1, 4

Zegen

3x amen

 

==========================================================

Zondag 25 juli 2021

Voorganger: ds A.L. Verduijn uit Sellingen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het Pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied Psalm 145 1, 3, 5 ‘O Heer mijn God’

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang Psalm 105: 1, 2, 3 ‘Looft God den heer’

Lezing van de wet

Samenzang lied 255: 1, 2, 3 ‘Ere zij aan God de Vader’

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

1e schriftlezing Richteren 9: 1-23 (NBV)

1 Abimelech, de zoon van Jerubbaäl, ging naar Sichem, waar de familie van zijn moeder woonde, en zei tegen zijn ooms en zijn neven: 2 ‘Leg de burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser hebben: de zeventig zonen van Jerubbaäl gezamenlijk of één man, die bovendien hun bloedverwant is.’ 3 Toen zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van Sichem, spraken die hun voorkeur uit voor Abimelech, met als argument dat hij familie van hen was. 4 Ze gaven hem zeventig sjekel uit de tempel van Baäl-Berit. Met dat geld huurde Abimelech een legertje gewetenloze leeglopers. 5 Daarmee ging hij naar Ofra, naar het huis van zijn vader, waar hij zijn broers, de zeventig zonen van Jerubbaäl, stuk voor stuk ter dood bracht op een en dezelfde steen. Alleen Jotam, de jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt. 6 Daarop kwamen de burgers van Sichem en Bet-Millo bij de eik bij het gedenkteken in Sichem bijeen en riepen Abimelech tot koning uit. 7 Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de top: ‘Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren! 8 Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?” 9 Maar de olijfboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 10 Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: “En u, wilt u onze koning zijn?” 11 Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 12 Toen vroegen ze het aan de wijnstok: “En u, wilt u onze koning zijn?” 13 Maar de wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 14 Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: “En u, wilt u onze koning zijn?” 15 En de doornstruik antwoordde: “Als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.” 16 Welnu, burgers van Sichem, als u te goeder trouw gehandeld hebt toen u Abimelech tot koning uitriep, als u Jerubbaäl en zijn familie de verschuldigde dankbaarheid hebt bewezen, als u mijn vader naar zijn verdienste hebt beloond 17 – hij is immers voor u ten strijde getrokken, hij heeft voor u zijn leven op het spel gezet, hij heeft u bevrijd uit de greep van Midjan, 18 maar u bent vandaag tegen mijn familie in opstand gekomen, u hebt de zonen van mijn vader, zeventig man, op een en dezelfde steen ter dood gebracht, u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot uw koning uitgeroepen omdat hij familie van u is –, 19 als u kortom vandaag te goeder trouw gehandeld hebt ten opzichte van Jerubbaäl en zijn familie, dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u! 20 Maar zo niet, dan zal er uit Abimelech een vuur komen dat de burgers van Sichem en Bet-Millo zal verteren, en er zal uit de burgers van Sichem en Bet-Millo een vuur komen dat Abimelech zal verteren.’ 21 Daarop nam Jotam de vlucht. Hij week uit naar Beër en bleef daar wonen, buiten bereik van zijn broer Abimelech. 22 Drie jaar had Abimelech het in Israël voor het zeggen. 23 Toen zaaide God onenigheid tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat de burgers van Sichem hun belofte van trouw aan Abimelech braken.

2e schriftlezing Mattheüs 27:28-29 (NBV)

Ze kleedden Hem uit en deden Hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op Zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze: “Gegroet, Koning van de Joden”

Samenzang lied 254: 1, 3, 4 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’

Verkondiging

Samenzang: lied 281: 1, 2, 3, 4 ‘Jezus zal heersen waar de zon’

Dienst van gebeden

Dankgebed, voorbeden en een gezamenlijk Onze Vader

Dienst van barmhartigheid

Collecte in 2 rondgangen

Slotzang Lied 303: 1, 2, 3 ‘De ware kerk des Heren’

Zegen

De genade van onze Heer, Jezus Christus en de liefde van God onze vader, en de troost van de gemeenschap met de heilige Geest, zij met ons allen!

Respons ‘Amen, amen, amen’

=====================================================================

Zondag 18 juli 2021

Voorganger: ds P.A. (Pieter) Versloot uit Groningen (Martinikerk)
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het Pand in Groningen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Bevrijdend heil en bindend recht”

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 118: 5,8

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: LvK 126: 1,2

Apostolisch vermaan/aansporing Ef. 6: 10-20

Zingen: LvK 126: 3

Gebed

Schriftlezing: Marcus 1: 1-20

Zingen: Psalm 98:1

Preek

Zingen: LvK 170:4, 6

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Zingen: LvK 20: 3,4

Zegen

Orgelspel

==================================================

Zondag 11 juli 2021

Voorganger: ds J.H van Wijk uit Zwolle/Windesheim
Organist: mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Herberg in Oosterbeek
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 • Psalm 42:1
 • LvK 466:1,3 Als God, mijn God maar voor mij is
 • Geboden + Psalm 62:1,6
 • Schriftlezing: Psalm 131 HSV
 • Psalm 131:1,2,3
 • Psalm 42:2,3
 • LvK 234:1,2 Al heeft hij ons verlaten

=========================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.