Orde van dienst voor:

Zondag 4 december 2022 (tweede advent) (voorbereiding Heilig Avondmaal)

Voorganger: ds H. Bakhuis uit Hoogeveen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Hart voor kinderen.
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Aanvangslied: Psalm 78: 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Psalm 118: 1, 5

Wet des Heren

Lied: gezang 476: 1

Gebed om schuldvergeving en om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: (NBG 51)

OT: Genesis 35: 13-22

NT: Lucas 1: 8-17

Lied: psalm 17: 3, 7

Prediking Tekst: Genesis 35: 18

Lied: Gezang 126: 1, 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 429: 1, 3

Zegen

===============================================================

Zondag 27 november 2022 (eerste advent)

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kerk in Actie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 117 : 1 en 3

Psalm 27 : 1 en 4

Gezang 254 : 1 en 3

Psalm 19 : 1 en 2

Gezang 124 : 1, 2 en 4

Gezang 68 : 2

 

Schriftlezing Maleachi 4

Tekst: Maleachi 4 : 2

==============================================================

Zondag 20 november 2022 (eeuwigheidszondag)

Voorganger: ds J.M. Viergever uit Oostwold
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Gasthuis in Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gedachtenis aan hen die gestorven zijn

Intochtslied: Gez 328 : 1 en 3
Ps     43 : 3 en 4
Gez 442 : 1
Ps     84 : 3 en 4
Ps     73 : 9 en 10
Gez 300 : 1 en 4
 
Schriftlezing: Openbaring 7 : 9 – 17

============================================================

Zondag 13 november 2022

Voorganger: ds J.H. Dekkers uit Wierden
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

WELKOM EN AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: Lied 305: 1 en 2: Waar God de Heer Zijn schreden zet.

GELEGENHEID VOOR STIL PERSOONLIJK GEBED

VOTUM EN GROET

ZINGEN: Psalm 68. 7 en 12

07.God zij geprezen met ontzag, Hij draagt ons leven dag aan dag,

12.Gij mogendheden, zing een lied, zing Hem Die koninklijk gebiedt,

WET EN SAMENVATTING uit Deuteronomium 5 en Markus 12.

ZINGEN: Psalm 51.5

05.Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, geef mij een vaste geest,

GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD EN DE VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST.

SCHRIFTLEZING: Genesis 29. 1, 5, 6, 9, 11, 12, 15-18, 20-23, 25-27, 31-35

ZINGEN: Psalm 36. 2 en 3

02.Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, Uw trouw reikt tot de wolkenboog,

03.Bij U, HEER, is de levensbron, Uw licht doet, klaarder dan de zon,

TEKSTLEZING: Genesis 29.25: Zie, het was Lea!

Thema: U koos voor Rachel? De eerste indruk is niet altijd de beste.

En vol verwondering, maar ook vol dankbaarheid, onderstrepen we de woorden: Zie, het was Lea!

VERKONDIGING

ZINGEN: Lied 443. 1, 2 en 3

01.Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat,

02.God almachtig boven mate, Die zo nederig verscheen,

03.Wat Gij eenmaal zijt begonnen o voltooi het: maak ons rein,

DANKGEBED EN VOORBEDEN

KOLLEKTES

ZINGEN: Psalm 89. 6 en 7.

06.Wij loven, HEER, de macht van Uw verheven hand, Uw uitgestrekte arm houdt al Uw werk in stand.

07.Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

ZEGEN met Amen, amen, amen.

UITLEIDEND ORGELSPEL

==========================================================

Zondag 6 november 2022 (Dankdienst voor gewas en arbeid)

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek
Mmv. het Martinikerkkoor olv. Marijke van Zanten-Broers

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Voedselbank Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm van de zondag: ps 85: 1, 3, 4

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.

Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,

Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan

en doe uw toorn niet over ons bestaan.

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,

het recht de vrede met een kus begroet;

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,

het recht dat uit de hemel nederziet.

De velden deelt Hij van zijn overvloed,

de Here die ons zegent met zijn goed.

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gz 282: 1, 2, 3 God zij geloofd

1 God zij geloofd in elk seizoen.

Hij maakt het aardse leven groen,

Hij maakt het aardse leven groen.

2 Hij bindt ons door een recht geloof

tot zijn gemeente, schoof aan schoof.

Tot zijn gemeente, schoof aan schoof.

3 Hij heeft ons in de herfst bereid

de vrucht der volle zaligheid.

De vrucht der volle zaligheid.

Gebed

Koor en samenzang: Gezang 294: 1, 4, 5, 6

(koor)

1 Laat komen, Heer, uw rijk,

uw koninklijke dag,

toon ons uw majesteit,

Messias, uw gezag!

(allen)

4 Zal ooit een dag bestaan

dat oorlog, haat en nijd

voorgoed zijn weggedaan,

in deze wereldtijd?

(koor)

5 Dat alle tyrannie

eens zal geleden zijn?

O sabbath Gods! En zie,

dan zal het vrede zijn!

(allen)

6 Wij bidden, Heer, sta op

en kom in heerlijkheid!

Op U staat onze hoop

die onze Herder zijt!

Schriftlezing: 1 koningen 17: 1-16

1 De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’

2 De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: 3 ‘Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Keritdal, aan de overkant van de Jordaan. 4 Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien.’ 5 Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in het Keritdal, ten oosten van de Jordaan. 6 De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.

7 Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. 8 Toen richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: 9 ‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.’ 10 Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. 11 Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. 12 ‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ 13 Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, 14 want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag dat Ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’ 15 De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. 16 Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd.

Koor en samenzang: NLB 542: 1, 2, 3 God roept de mens

(koor)

1. God roept de mens op weg te gaan,

Zijn leven is een reis:

‘Verlaat wat gij bezit en ga

Naar ’t land dat Ik u wijs.’

(allen)

2. Het volk van God was veertig jaar

– een mensenleven lang –

op weg naar het beloofde land,

het land van Kanaän.

(allen)

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan

uw weg door de woestijn

en laat uw Zoon een laaiend vuur,

een nieuwe Mozes zijn.

Verkondiging

Samenzang: Gezang 350 LvK

1 God, die leven

hebt gegeven

in der aarde schoot,

alle vrucht der velden

moeten we U vergelden,

dank voor ‘t daag’lijks brood.

2 Niet voor schuren,

die niet duren,

gaaft Gij vruchtbaarheid,

maar opdat op aarde,

in uw goede gaarde,

niemand honger lijdt.

3 Maar wij rijken,

ach, wij blijken

hard en onverstoord.

Open onze oren,

Heer, opdat wij horen

‘t roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,

dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden

‘t woord van uw genade

opgaan, sterk en vrij.

Koor en samenzang: Tell out my soul

(koor)

1 Tell out, my soul, the greatness of the Lord:
unnumbered blessings give my spirit voice;
tender to me the promise of his word;
in God my Savior shall my heart rejoice.

(koor)

2 Tell out, my soul, the greatness of his name:
make known his might, the deeds his arm has done;
his mercy sure, from age to age the same;
his holy name, the Lord, the Mighty One.

(allen)

3 Tell out, my soul, the greatness of his might:
powers and dominions lay their glory by;
proud hearts and stubborn wills are put to flight,
the hungry fed, the humble lifted high.

(allen)

4 Tell out, my soul, the glories of his word:
firm is his promise, and his mercy sure.
Tell out, my soul, the greatness of the Lord
to children’s children and forevermore.

Geloofsbelijdenis

Samenzang: NLB 985 Heilig, Heilig, Heilig

1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

boven ons mensen: de naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,

mensen beneden zingen U ter eer!

2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,

zonnen en manen en heel het firmament!

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,

machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

bloemen en bomen en al wat adem heeft!

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Dankgebed en voorbede afgewisseld met samenzang

NLB 887: 1 (2 keer: 1e keer koor, 2e keer allen)

Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Wees stil en weet: Ik ben uw God.

dankzegging voor gewas en arbeid

NLB 887: 1 (allen)

dankzegging voor woord en lied

NLB 887: 1 (allen)

Voorbeden

NLB 887: 1 (allen)

Stil gebed en Onze Vader

NLB 887: 3 (allen)

Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.

Slotzang: NLB 425 (2 keer, 1e keer door het Koor, 2e keer allen)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord

in Christus verbonden tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal

door liefde gedreven om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Zegen

=========================================================================

Zondag 30 oktober 2022 (Reformatie)

Voorganger: Br Frans Verkade
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kledingbank Maxima
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Welkom

Intochtslied: Psalm 100 vers 1 en 2

Persoonlijke afstemming

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 100 vers 3 en 4

Oproep voor het leven

Antwoord: Gezang 449 vers 1, 4 en 5

Gebed

Lezing: Psalm 100 en Romeinen 1: 8-17

Antwoord: Gezang 436 vers 1, 3 en 6

Verkondiging

Antwoord: Gezang 320 vers 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 401 vers 1 en 2

Zegen

Amenlied

========================================================================

Zondag 23 oktober 2022

Voorganger: ds H. van Wingerden uit Rijssen
Organist: Sybrig de Vries-Veenland

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Pionierswerk
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez 237:1, 2 en 6

Welkom en mededelingen

Wij zingen Gezang 119: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Wij zingen Psalm 1: 1, 2

Lezing van Gods geboden naar Colossenzen 3: 5-17

Verootmoediging

Wij zingen Psalm 51: 1

Genadeverkondiging

Wij zingen Psalm 51: 5

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen Ezechiël 47: 1, 8-12

en Openbaring 22: 1-5

Wij zingen Psalm 42: 1, 7

Preek over Openbaring 22: 1-5

Wij zingen Gezang 114: 1, 3

Gebeden

Collecten

Wij zingen Gezang 192: 2, 5, 6

Uitzending en zegen

==================================================================

Voorganger: ds F. Pierik uit Drachten
Organist: Mw. J Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Pionierswerk in de Classis
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez 237:1, 2 en 6

Votum en groet

Psalm 103 : 5, 7

Geloofsbelijdenis
Psalm 147 : 2

Gebed

Schriftlezing  Hooglied 7

Psalm 103 : 1

Preek
Ps 8: 1, 3 en 4

Gebed
Gez 293:1, 2, 3 en 4
Zegen

======================================================

Zondag 9 oktober 2022

Voorganger: ds P.A. (Pieter) Versloot uit Groningen (Martinikerk)
Organist: B. Dijkmeijer

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Pand in Groningen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 

Bomen, geplant aan waterstromen….

Mededelingen van de kerkenraad en voorbeden (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied: LvK 330: 1,2,3

 • Moment van stilte

 • Votum en Groet

 • Samenzang: Psalm 63:1,2. (wordt staand gezongen)

 • Lezing van de wet

 • Samenzang: Psalm 19: 5

Dienst van het Woord

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

 • Schriftlezing uit het Oude Testament: Psalm 1

 • Samenzang Psalm 92: 7

 • Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 4: 10-16

 • Samenzang: Ps 92:8

 • Verkondiging

 • Samenzang: LvK 75: 4,5,6

Dienst van de gebeden

 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed

 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.

Dienst van de barmhartigheid

 • Collecten: 1e tijdens de dienst met de lange stok 2e bij de uitgang met schaal

 • Slotzang: LvK 252: 1-4 (wordt staand gezongen)

 • Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

===================================================

Zondag 2 oktober 2022 (Israëlzondag)

Voorganger: ds H. van Wingerden uit Rijssen
Organist: Mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Kerk en Israël
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Welkom en mededelingen

Wij zingen Psalm 43 : 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst Titus 3: 4-7

Wij zingen Gezang 119: 1, 2, 3

Lezing van de Tien Geboden

Wij zingen Gezang 460 (bewerking van Psalm 146)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Exodus 2:23-3:12

Wij zingen Gezang 66: 4, 5, 6

Prediking over Exodus 2:23-24

Wij zingen Psalm 56: 3, 4

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied Psalm 18: 14, 15

Uitzending en zegen

=================================================

Zundag 25sten september 2022 (Grunneger dainst)

Veurganger: domie Tammo J. Oldenhuis
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 veur Kerk.
2 veur Liudgerstichten
Over te moaken op reken van diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Veurberaaiden: Örgelspel, Klokluden

Nijs ven Kerkenroad

Gemaintezang Ps 146: 1. 2

1 Halleluja, pries de Here,

pries zien noam mit bliede klaank.

k Zel mit haart en mond Hom eren,

deur mien laid, mien levent laank,

veur God zingen dag aan dag,

zo laank as ik zingen mag.

2 Reken nait op menskenmachten,

op vernoamste lu nog nait.

Is van heur gain haail te wachten,

ook heur plannen goan te nait.

Leggen zai heur levent òf,

zai vergoan as stof tot stof.

Stil gebed Votum en Groutnis

Gemaintezang: ps 146:3

3 Hou gelukkeg is te priezen,

wèl van God zien biestand krigt.

God wil elk zien gunst bewiezen,

dij verwachtend op Hom zigt.

God mouk ales dat bestaait

en blift traauw ien aiweghaid.

Gebed om laaiden van Gods Geest

Biebellezen Genesis 32 : 22-32

22 Dat Jakob zien geschenk ging hom veuroet. Mor zulm bleef hai dij naacht in t kaamp. 23 Dij naacht ston e op, nam zien baaide vraauwlu, zien baaide sloavinnen en zien elf kinder mit en stook Jabbok over bie n ondaip stee. 24 Hai luit heur revier oversteken mit zien haile hebben en holden. 25 Jakob bleef allain achter. Aan lichten tou worstelde n man mit hom. 26 Man zag dat hai hom nait aan kon en sluig hom dou op zien hup. Zo kreeg Jakob bie t worsteln hup oet t lid. 27 Man zee: “Loat mie goan, t wordt al licht!” Mor Jakob zee: “Ik loat joe nait goan, of ie geven mie joen zegen!” 28 Man vruig hom: “Hou is joen noam?” Hai zee: “Jakob.” 29 “Ze zellen joe gain Jakob meer nuimen,” zee e, “mor Israël. Ie hebben streden mit God en mit mensken en ie konden t aan.” 30 Dou vruig Jakob: “Zeg mie toch joen noam!” Mor hai zee: “Woarom vroag ie toch noar mien noam?” En hai zegende hom doar. 31 Jakob nuimde dat stee Peniël. “Want,” zee e, “ik heb oog in oog stoan mit God en t overleefd.” 32 Zun begunde te schienen dou hai deur Peniël ging en Jakob vuil in ain zied. 33 Doarom eten Isrelieten aan distied tou nait van bilspier. Want hai het Jakob sloagen op spier dij op kom van hup ligt.

 

Gemaintezang Ps 32 : 4 en 5

4 Zo sprekt de Heer: “Mien weg zel Ik joe leren,

Ik geef joe aanwies hou doar te verkeren.

Mit goie road stel Ik mie aan joen zied,

k hol joe ien t oog, zo roak ie weg nait kwiet.

Gedroag joe nait een peerd geliek, dij waaigert,

ien t wilde vothaauwt, of dij hoogop staaigert,

ien onverstand, zo as een niedse kid1,

dij handzoam wordt allain deur toom en bit.”

5 Dij God verlet en zöcht zien aigen wegen,

op roakeldais2, wordt dommit schoon verlegen.

Mor hai, dij aal mit God te roade gaait,

vuilt rondom heer Gods grode goudeghaid.

Rechtveerdeg volk, verblied joe ien de Here

en zing oet volle bòrst joen God ter ere.

Rechtschoapen lu, ik nuig joe aaltegoar:

pries God zien noam, verheug joe mit mekoar!


Preek over Genesis 32 :31

Gemaintezang LvdK 20 Ps&Gez 21; 5 en 8

5 Hai wait wel doezend wegen

oet t riek van dood vandoan!

Hai geft joe brood, zien zegen,

ien nood van joen bestoan,

leert joe ien t duustern zingen,

zulfs ien gevangenschop,

Hai zel joe vrijhaid brengen,

oet ploag richt Hai joe op.

8 Hou kin ik Hom ooit priezen,

ik bin ja veuls te min.

Hou keunenk eer bewiezen,

ik, aindagsblom dij k bin.

Hai wil mie thoeskomst geven

bie t volk op God zien dag.

Ik wil der geern veur leven

dat k veur Hom zingen mag.

Geloofsbeliedenis van Nicea

Wie loven ien ain God, almachtege Voader, Schepper van lucht en eerde, van ale zichtboare en onzichtboare dingen.

En in ain Heer Jezus Christus, aineggeboren Zeun van God, geboren oet Voader veur ale aiwen, God oet God, Licht oet Licht, woarachteg God oet woarachteg God; geboren, nait schoapen, ain van wezen mit Voader; en deur wel ales worden is,

dij om ons minsken en om ons behold deelkomen is te hemel oet en vlees worden is deur Hillege Gaist oet moagd Maria en is minsk worden,

dij ook veur ons krusegd is onder Pontius Piloates, leden het en begroaven is,

en op daarde dag opstoan is volgens de Schriften,

opvoaren is noar hemel en zit aan rechterhaand van Voader,

en weerkomen zel ien heerlkhaid om te oordailen levenden en doden,

en aan wel zien riek gain ind komt;

en ien Hillege Gaist dij Heer is en levend moakt, dij oetgaait van Voader en van Zeun;

dij soam mit Voader en Zeun aanbeden en verheerliekt wordt, dij sproken het deur perfeten.

En ien ain haailge, katholieke en apostolische Kerk.

Wie belieden ain Deup tou vergeven van zunden.

En wie verwachten opstanden van doden en aiw dij komt.

Gemaintezang Ps 89 : 5

5 Wat het joen aarm, o Heer, geweldeg grode macht,

joen haand is hemelhoog, joen rechterhaand vol kracht,

dij hol Ie aaltied kloar om ales te besturen.

Joen troon staait steveg vaast, kin aiweghaid verduren,

doar recht en billekhaid hom vasteghaid verlainen.

Goudhaid en traauw stoan kloar om aaltied Joe te dainen.

Gebeden en Goaven.

Gebeden daankgebed / veurbeden / stil gebed en gezoamelek t Luthers oavendgebed

Blief bie ons, Heer,

want t is oavend en t wordt naacht.

Blief bie ons en bie joen haile kerk

op oavend van dag

op oavend van t levent

op oavend van wereld.

Blief bie ons mit joen genoade en goudhaid

mit joen troost en zegen

mit joen Woord en sacremant.

Blief bie ons as over ons komt

naacht van verzuiken en angst

naacht van twievel en twijstried

naacht van strenge, bittere dood.

Blief bie ons

ien leven en staarven

ien tied en aiveghaid, amen.

Buul gait rond. 1 Kerk
2 bie oetgang veur Liudgerstichten

Slötlaid LvdK 387 P7G 258 Ien wizzelzang

Tallis’ canon

Thomas Tallis 1567 / Ravencroft’s Psalter 1621

1A O Heer, mien God, de dag is doan,

mor traauw van Joe dij blift bestoan,

van Joe komt t licht, Heer, stoa mie bie

en spraaid joen vleugels over mie.

2M O Voader, reken mie nait tou

aal t kwoade, dat ik aaid weer dou,

om Christus’ wil, vergeef mie, Heer,

geef ien mien haart joen vrede weer.

3V Neem van mie òf mien angst veur dood,

want Heer, dij angst veur t graf is groot,

zodat ik ainmoal staarven mag

ien t blied veuroetzicht op joen dag.

4A Is t waark van dizze dag verbie,

blief Ie den ook ien sloap bie mie.

Geef dat k ien licht van mörgenzun

mien aarbaid blied vannijs begun.

5M As ik gain wenk ien ogen krieg,

en kwoade gaisten stoan ien rieg,

geef den joen Gaist ien duust’re nacht

om vot te joagen soatans macht.

6V Geef dat gain kwoade dreum mie plagt,

wil bie mie woaken, Heer, vannacht.

Joag t kwoad toch wied bie mie vandoan,

blief mit joen Gaist rondom mie stoan.

7A Pries aal wat leeft, pries God de Heer,

aan Voader, Zeun en Gaist geef eer,

aan Hom, dij ales schoapen het

en zegen geft op ons gebed!

Glory to thee, my God, this night

Thomas Ken (1637-1711)

O Heer mijn God, ook deze nacht (Gezang 387 – Liedboek voor de Kerken)

Vertoalen W. Barnard, geb. 1920

Zegen 3x Amen

 

=====================================================

Zondag 25 september 2022

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk.
2 voor de HGJB.
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Ps 78: 1, 2

1 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.

Verborgenheden wil ik openbaren,

een van oudsher ons doorgegeven mare,

roemrijke daden door de Heer volbracht,

zijn grote wondren en zijn grote kracht.

2 Laat ons wat onze vaderen vertelden

doorgeven en aan onze kind’ren melden.

‘t Getuigenis aan Israël geschonken,

het heil dat van de hemel heeft geklonken,

het is een licht dat ons ten leven leidt, –

ons en alwie door ons wordt ingewijd.

 

stil gebed

votum en groet

Aanvangstekst: Spreuken 1: 7a

Het begin van alle wijsheid is ontzag voor de HEER

Samenzang: Gezang 328

1 Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in ‘t hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.

‘t Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,

licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid,

open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.

Wetslezing: Romeinen 13:8-10

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Samenzang: Gezang 252: 1, 2

1 Wat zijn de goede vruchten,

die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderd uit;

2 geloof om veel te geven,

te geven honderd in,

wij zullen leren leven

van de verwondering:

dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade

en zijn lankmoedigheid.

gebed

Schriftlezing Spreuken 10: 1-14 (NBV)

1 Hier volgen spreuken van Salomo.

Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde,

een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.

2 Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet,

rechtvaardigheid redt van de dood.

3 De HEER behoedt de rechtvaardige voor honger,

aan de begeerten van goddelozen geeft Hij niet toe.

4 Luie handen maken arm,

ijverige handen brengen rijkdom.

5 Een zoon die in de zomer oogst is verstandig,

wie in de oogsttijd slaapt, maakt zijn ouders te schande.

6 Een rechtvaardige wordt rijk gezegend,

de woorden van een goddeloze verhullen geweld.

7 De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen,

de naam van goddelozen vergaat.

8 Een wijze laat zich gezeggen,

een blaaskaak komt ten val.

9 Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,

wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.

10 Wie heimelijk een knipoog geeft, veroorzaakt ellende,

een blaaskaak komt ten val.

11 De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven,

de woorden van een goddeloze verhullen geweld.

12 Haat brengt ruzie voort,

liefde dekt alle fouten toe.

13 Een verstandig mens spreekt wijze woorden,

een dwaas verdient de stok.

14 Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop,

het gebazel van een dwaas brengt een ramp nabij.

Samenzang: Ps 111: 1, 6

1 Van ganser harte loof ik Hem

in ‘t midden van Jeruzalem,

den Heer in ‘t midden der getrouwen.

Groot zijn de daden van den Heer,

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer

de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

6 Van alle wijsheid het begin

is; vrees den Heer met ziel en zin,

aanbid zijn wil met vrees en beven.

Dit is het helderste verstand.

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.

Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Verkondiging

Samenzang: Lied 22 uit Gele boekje: 1

 1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.

Dankgebed en voorbede

 

Samenzang: Gezang 481: 1, 4

1 O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

4 Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

Zegen

====================================================

Zondag 18 september 2022 (viering H.A.)

Voorganger: ds Mark de Jager uit Dwingeloo
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk.
2 voor de Diaconie.
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

1.      Welkom door ambtsdrager

2.      Zingen: Psalm 65: 1 & 2 (De stilte zingt U toe, o Here)

3.      Stil gebed, bemoediging en groet,

4.      Zingen: Psalm 65: 5 & 6 (Gij komt het dorre land doorschrijden)

5.      Geloofsbelijdenis

6.      Zingen: Gezang 304 (God is getrouw, Zijn plannen falen niet)

7.      Gebed om verlichting met de Heilige Geest

8.      Schriftlezing: Genesis 37:12-36

9.      Zingen: Psalm 130: 1 & 2 (Uit diepten van ellende)

10.   Verkondiging

11.   Zingen: Psalm 130: 3 & 4 (Ik heb mijn hoop gevestigd) Tijdens naspel wordt gecollecteerd

12.   Onderwijzing & gebeden, afgesloten met het Onze Vader

13.   We zingen:Gezang 178: 1, 4, 5 & 6 (Jezus om uw lijden groot)

14.   Nodiging & avondmaal

15.   Dankzegging (lezen Psalm 103 en dankgebed)

16.   Slotlied: Psalm 150 (Loof God, loof Hem overal)

17. Zegen 

======================================================

Zondag 11 september 2022 (voorber H.A.)

Voorganger: ds H. Poot uit Oosternieland
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Open Hof in Groningen. Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 106: 1

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Gezang 446± 1,2,3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 317: 2

Gebed

Schriftlezing: Exodus 13: 17 – 14:1 en 9 – 18;   Psalm 77: 12 – 21

Zingen: Psalm 106: 2,3 en 4

Verkondiging

Zingen:  Psalm 77: 4,5 en 6

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen: Psalm 68: 7

Zegen

======================================================

Zondag 4 september 2022

Voorganger: ds J.H. Dekkers uit Wierden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Ichtus Vakantieweken Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

ZINGEN VOOR DE DIENST: Gezang 409. 1 en 5: Laat ons de Heer lofzingen,

STIL GEBED

VOTUM EN GROET

ZINGEN: Psalm 103. 1 en 3

01.Zegen, mijn ziel, de grote Naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren,

03.Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem,

GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA

ZINGEN: Psalm 68. 7 en 12

07.God zij geprezen met ontzag,

Hij draagt ons leven dag aan dag,

Zijn Naam is onze vrede.

Hij is het Die ons heeft gered,

Die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij Die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Heere Heere doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

12.Gij mogendheden, zing een lied, zing Hem Die koninklijk gebiedt,

GEBED OM VEROOTMOEDIGING

SCHRIFTLEZING: Genesis 39

ZINGEN: Psalm 89.10

10.Mijn hand zal, hoe ’t ook ga, hem sterken dag en nacht; Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht;

SCHRIFTLEZING: Handelingen 2.21-24; 3.13-15, 19, 23; 4.11, 12.

ZINGEN: Gezang 169. 4, 5 en 6

04.Maar God heeft naar ons omgezien! Wij, in de nacht verdwaalden,

05.Heer Jezus, Die ons hebt bezocht, Gij opgang uit de hoge,

06.Zing dan de Heer, stem allen in met ons die God lof geven:

TEKSTLEZING: Genesis 39.2: De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was.

THEMA: Geloof brengt je op onverwachtse plaatsen/Zijn plannen falen niet. Er speelt zich veel achter de schermen af, toch valt hij, en vallen wij, niet uit de handen van God.

PREDIKING

ZINGEN: Psalm 25. 1 en 2

01.’k Hef mijn ziel in vast vertrouwen tot U op, Gij zijt mijn God.

02.HEER, wijs mij toch Zelf de wegen, waar mijn voeten veilig gaan;

DANKGEBED EN VOORBEDEN

KOLLEKTEMOMENT

ZINGEN: Gezang 20. 1 en 7.

01.Laat ons nu vrolijk zingen! Komt heft uw lied-ren aan voor Hem,

07.Ik arme en geringe, hoe zou ik voor Uw troon U lof en dank toezingen?

ZEGEN: Amen= Amen, amen, amen!

======================================================

Zondag 28 augustus 2022

Voorganger: ds J.W. Wind uit Damwâld
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voorPastoraat in de van Mesdagkliniek Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 • Psalm van intocht: psalm 84: 1, 3 (welzalig..)

 • Moment van stilte

 • Votum en groet

 • Samenzang: psalm 84: 4

 • Apostolische geloofsbelijdenis.

 • Zingen: gezang 303: 1, 3, 4

 • Gebed om de leiding van de Heilige Geest

 • Schriftlezingen: Jacobus 1: 1-18

Jacobus 5: 7-11

 • Zingen: Gezang 298: 1, 2

 • Prediking: Jacobus 1: 2-4

 • Zingen: psalm 25: 6, 10.

 • Gebeden.

 • collecten.

 • Zingen: gezang 459: 1, 6, 8

 • Zegen.

==================================================================

Zondag 21 augustus 2022

Voorganger: ds G.J. van den Top uit Wedde
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Herberg in Oosterbeek Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

LITURGIE

WESTERBROEK

INTOCHTSLIED

Gez.169:1

VOOR WET/GB

Gez.225:1,4,5

NA WET/GB

Ps.147:5,7

GEBED

VOOR PREEK

Ps.138:1,2

VERKONDIGING / THEMA

Jezus Christus is onze Hoop en Anker van onze ziel!

NA PREEK

Ps.39:4,6

GEBED

SLOTZANG

Gezang 427:2,3,5

ZEGEN

ZINGEN

Amen, amen, amen

SCHRIFTLEZINGEN

Hebreeën 10 vers 9-25 & Hebreeën 6 vers 13-20

TEKSTLEZING

Hebreeën 6 vers 18b-19 & 10 vers 23-25

=============================================================

Zondag 14 augustus 2022

Voorganger: ds M. (Mark) de Jager uit Dwingeloo
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Jong Protestant
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

1.      Welkom door ambtsdrager

2.      Zingen: Psalm 84: 1 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

3.      Stil gebed, votum en groet

4.      Zingen: Psalm 84: 3 & 4 (Welzalig die uit uw kracht leeft)

5.      Wetslezing

6.      Zingen: Psalm 119: 6 & 7 (O God, ik ben van harte zeer verblijd)

7.      Gebed om verlichting met de Heilige Geest

8.      Eerste lezing: Genesis 26:1-17 (NBV)

9.      Zingen: Psalm 146: 1, 3 & 5 (Zing mijn ziel voor God uw Here)

10.   Tweede lezing: 1 Petrus 2:11–17 (NBV)

11.  Zingen: Gezang 314: 1 & 2 (Gij die gelooft, verheugt u samen)

12.   Preek

13.  Zingen: Gezang 314: 3 & 4 (Nabij of ver wij zijn verbonden)

14.  Gebeden & aandacht voor collecte

15.   Zingen: Gezang 21: 1, 6 & 7 (Alles wat adem heeft, love de Here)

16.   Zegen 

=================================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.