Inhoud Klok & Klepel

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman diaken 050-404 22 94

Dhr. P. Bekkering diaken 0598-32 80 30

Dhr. W. Brienen Ouderling / kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling / kerkrentm./ scriba 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling / preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596- 551 265, E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Beheer website

Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Bank/gironummers

– Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekening nummer NL78 INGB 0000 8098 27

– Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

– Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

– Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk dinsdagmorgen 7 juli 2020 inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57

E-mailadres: j.noot@online.nl

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 20 Nummer 3

Redactie: J. Noot Mei / Juni A.D. 2020

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

In de vorige Klok & Klepel schreef ik nog over allerlei zaken die we van plan waren te gaan doen met Goede Vrijdag en met Pasen en over nog heel wat andere voornemens. Nu kunnen we de vraag stellen wat daar allemaal van terecht is gekomen. Nou in ieder geval is het Goede Vrijdag en Pasen geweest maar wij moesten dat anders vieren. Niet samen komen en geen Avondmaal vieren. Dat bepaalt ons bij een gemis. Toch blijven we vieren. Weliswaar op afstand maar via de website en de online diensten blijft de verkondiging en de viering doorgaan en blijft er ook iets van verbondenheid merkbaar en voelbaar. Fijn dat de moderne middelen ons ten dienste kunnen staan ook in dezen. Hoewel er steeds meer verruiming komt van de regels zijn wij als Kerkenraad toch voorzichtig met het weer opstarten van de samenkomsten om elkaar niet in gevaar te brengen en ook om geen verkeerde signalen af te geven naar de samenleving. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er niet naar verlangen om wel weer samen te komen om samen te zingen en samen te vieren. Zeker nu de kerk er weer zo mooi uitziet en het orgel weer zo prachtig klinkt. Op de avond van de dodenherdenking hebben we de klok weer laten luiden en heeft organist Brienen het Wilhelmus laten klinken met open kerkdeuren, waardoor het geluid in het dorp was te horen. Een bijzonder en ontroerend moment na die indrukwekkende stilte en het prachtig klinkende instrument. Weer zo’n moment waarop ik hoop dat we gauw weer samen kunnen komen. Maar voorzichtigheid voorop. Wat fijn dat we 75 jaar vrijheid toch konden vieren en gedenken onder omstandigheden waarin onze overheid ons verantwoordelijkheid geeft en ons niet opdraagt of commandeert. Juist nu iets om in dankbaarheid bij stil te staan.
Het is voor sommigen onder ons extra moeilijk in deze tijd, vooral als je in een verzorgingshuis woont en zo graag contact wilt hebben met je naasten of met de kerk. De gedachten gaan dan al snel uit naar mevrouw Muurman, de heren Akkerman en Staal en anderen die we kennen. Ook de mensen die wachten op een medische ingreep die is uitgesteld, waardoor de spanning kan oplopen en de vraag zich opdringt of het ziektebeloop zich ondertussen niet nadelig ontwikkeld. Hoewel wij proberen met elkaar mee te leven en naar elkaar te luisteren blijven dit soort vragen toch spelen. Laten we nu we niet samen komen wel met en voor elkaar bidden als we de dienst online volgen en in onze persoonlijke gebeden.
Dankbaar ben ik voor de hulp van ds. Wouter van Wingerden die zich van meet af aan heeft ingezet om de online diensten te realiseren in nauw overleg met de gastpredikanten waarvan sommigen ook diensten aanleveren. En dan die spontane medewerking van organist Cor Schoonbeek die probeert om online door hem gespeelde stukken aan te leveren die iets wezenlijks toevoegen aan het totaal van de diensten. Dank daar voor!
Het kerkelijk jaar gaat door en brengt ons bij de Hemelvaart van de Here Jezus. Koning Jezus weet u nog. Denkt u nog maar even aan de Palmzondag. Jezus als 2

kerken en gemeenten in Syrië kiezen er voor om helper te zijn en bieden

noodhulp en laten mensen voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden.

31 mei 2020, Pinkstercollecte Zending, NL89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Jonge kerk in Marokko

In Marokko is het niet toegestaan christen te zijn, behalve voor niet Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko

28 juni 2020, Open maaltijden Martinikerk Groningen, NL43 INGB 0008 3755 84

t.n.v. Stichting Missionair Werk Het Pand te Groningen, o.v.v. Open maaltijden

Elke eerste zondag van de maand is er een Engelstalige Internationale Worship Service. Vanaf 16.30 uur bent u welkom voor een kop koffie en een gratis maaltijd na de dienst.

ADRES van (oud) gemeenteleden die in een Woonzorgcentrum verblijven

– Dhr. D. Akkerman ,Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck, kamer 555, Borgerspark 2, 9642 LN Veendam. Tel.: 0598 – 66 78 88

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel. 0598-317 662

– Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN De Burcht, Laagbouw kamer 60, v.d. Duyn

van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand.

ONZE JARIGEN

02 mei Mw. W. Loenen-Bos, Melkweg 324, 9602 JR Hoogezand

07 mei Dhr. D. Akkerman, Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck, K 555, Borgerspark 2, 9642 LN Veendam,

12 mei Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel. 0598-317 662

14 mei Mw. J. Spijkman-Doornbos, Dr. Aletta Jacobstraat 13, 9611 EA Sappemeer

17 mei Hugo van Wingerden, Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

20 mei Sig’a H. Cinti-Kort,Villa Circonvallazione 35, 60030, San Marcello

(Anc) Italië

02 juni Dhr. W. Brienen, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde

14 juni Ds. N. Noorlander, Hubbelinglaan 2, 9591 CS Onstwedde

19 juni Mw. P. S. Noot-van der Molen, Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

04 juli Dhr. W.R. Meijering, Oudeweg 69, 9608 PK Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar. 7

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK

03 mei 10.00 uur Ds. G.W. v Wingerden Stedum

10 mei 10.00 uur Ds. H. van Wingerden Rijssen

17 mei 10.00 uur Ds. H.C. Marchand Groningen

21 mei 10.00 uur Dr. W. Dekker Oosterwolde Hemelvaart

24 mei 10.00 uur Dr. J.F. Mol Nijega

31 mei 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde Pinksteren

07 juni 10.00 uur Dhr. F. Verkade Ruinerwold

14 juni 10.00 uur Ds. P.A. Versloot Groningen

21 juni 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

28 juni 10.00 uur Dr. J.A. vd Berg Amersfoort

05 juli 10.00 uur Ds. G.W. v Wingerden Stedum Voorber. HA

12 juli 10.00 uur Ds. G. J van Beusekom Bilthoven Viering HA

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u er aan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van de inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

OPBRENGST COLLECTES

Maart / April 2020 Kerk € 375,50 ; Diaconie € 255,02

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

03 mei Pro Rege 21 juni Open Hof Groningen

10 mei Opbouw kerk in Syrië 28 juni Open maaltijden Martinikerk

17 mei Dovenpastoraat 05 juli Wilde ganzen

21 mei IZB 12 juli Diaconie

24 mei KiA kinderen in Oeganda

31 mei KiA Pinkstercollecte Zending

07 juni Zeemanshuis Delfzijl

14 juni Dorpskerken

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

10 mei 2020, Opbouw kerk in Syrië, NL89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie, t.n.v. Collecte Opbouw kerk in Syrië.

Wij vieren Bevrijdingsdag, maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië

miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. De 6

koning rijdend op een ezel. Even later Pilatus die de vraag stelde: “Zijt gij dan toch een koning”? en die later dat bordje op het kruis liet spijkeren met die tekst: “Jezus Koning der Joden”. De koning die sterft. Die op de Paasmorgen bleek te zijn opgestaan. Die naar de Vader in de Hemel is gegaan en daar zit aan de rechterhand van de Vader als koning die de macht van de dood heeft verslagen. Dit is niet altijd eenvoudig om te begrijpen. Het voelt aan als weggaan uit de wereld waar de dood het laatste woord lijkt te hebben. Jezus had daar begrip voor en zei dat hij ons niet als wezen zou achter laten, maar dat hij de Trooster zou zenden. De Heilige Geest die bij ons kan zijn en niet aan een plaats is gebonden en dat spreekt extra aan als we niet kunnen samen komen. Hij kan en wil bij ons zijn. Laten we dat in verbondenheid met elkaar mogen gedenken en vieren met Pinksteren.
Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat ondanks alle inzet de Jan Ligthartschool niet kan blijven bestaan in Westerbroek. Dat is erg jammer voor de school en de kinderen in het dorp en daarmee voor het dorp zelf. Hopelijk gaat het lukken dat de kinderen naar Engelbert naar school kunnen gaan. Dat is redelijk veilig te bereiken. Wij hadden als kerk mooie en warme contacten met de school en zullen ons inzetten om de contacten waar mogelijk te behouden met de kinderen in het dorp. Vaak waren er creatieve ideeën bij de oudervereniging en de docenten en wie weet blijven die komen. We vernemen het graag.
Het onderhoud aan de gebouwen blijft doorgaan. Inmiddels zijn er zonnepanelen geplaatst op de Leerkamer. Een goed gebruik maken van de regelingen maakt dat we dat als kerk kosten neutraal kunnen realiseren. De buitenkant van de kerk zal deze zomer weer worden bijgewerkt wat betreft het schilderwerk. Dat hoort nog bij het herstel van de bevingsschade.
Sinds wij geen dienst meer kunnen houden is de kerk dagelijks geopend voor mensen die de stilte even willen zoeken of die willen bidden of een kaarsje willen branden. In het gastenboek zien we dat mensen daar graag en dankbaar gebruik van maken. Graag dank ik Wim Alberts die de deur dagelijks opent en sluit. Hij heeft ook de sloten van de consistorie en de keuken aangepast zodat orgel en apparatuur niet bereikbaar zijn.
Graag wens ik u gezondheid en hoop op een spoedige ontmoeting in de kerk maar bovenal de zegen van God.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries.
ouderling/voorzitter van de kerkenraad

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl Onder de kop Menu raakt u de regel “Kerkdiensten beluisteren” aan en kiest de gewenste dienst. 3

Als u de liturgie wilt volgen kiest u de regel “Orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekening nummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

MEDITATIE

Machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van ​Jakobs​ God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de ​Sion​ klinkt zijn onderricht,

vanuit ​Jeruzalem​ ​spreekt de HEER.

Jesaja 2: 3

Het kerkje van Wittewierum

Met het gezin rijden we de laatste tijd geregeld een rondje op de fiets door de omgeving. Laatst voerde onze route ons langs alle kerkjes die in het verleden bij de gemeentes van Stedum-Lellens-Wittewierum en Ten Post gehoord hebben. De kerkgebouwen van de eerstgenoemde twee plaatsen zijn nog in gebruik, maar het kerkje van Wittewierum is al sinds 1977 in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. Heel af en toe is er nog een trouw- of een vesperdienst, maar ik was daar in de vijf jaar dat ik er nu predikant mag zijn, nog maar één keer geweest. Zij het vluchtig, tijdens een eerdere fietstocht. Toen viel me de tekst boven de ingang al op Jesaja 2: 3. Ook nu werd het niet gemist, want één van de kinderen vroeg: wat zou daar staan, papa? Waarom staat dat daar boven de deur? Ik wist het niet uit mijn hoofd, maar kon het gelukkig opzoeken. U vind het bewuste vers boven deze meditatie. Mijn gedachten namen een vlucht naar het verleden. Naar de mensen die de tekst gekozen hadden.

De bouwers van dat kerkje zagen de wierde van Wittewierum blijkbaar als een berg van de HEER. Het kerkje als een tempel van Jakobs God. Of ze ook de verwachting hadden dat het een plek zou zijn waar machtige naties naar toe zullen komen om onderricht te ontvangen, dat waag ik te betwijfelen. Alhoewel, het voormalig klooster Bloemhof dat op die plek gestaan heeft was wel een logistiek knooppunt in de tijd van de ontginning van het Groninger land. Maar om nu te zeggen dat machtige naties naar haar optrokken, dat is wel wat veel eer. Maar het ontroerde me en inspireerde dat mensen deze plek, deze kerk zagen als een plaats waar mensen heen gaan om onderricht te ontvangen, om een weg 4

gewezen te krijgen en dan ook op Gods paden te wandelen. Raak getroffen, die tekstkeuze. Tegelijk deed het ook pijn, dat te lezen in een gebouw dat al tijden niet meer als zodanig functioneert, waar mensen niet meer geregeld naar toegaan voor een eredienst. Dat te lezen in een tijd waar we niet meer als gemeente optrekken naar een tempel van Jakobs God om daar onderricht te ontvangen, dat deed me het gemis van de samenkomst opnieuw voelen.

De machtige naties die hier aan het woord gelaten worden, spreken namelijk zeer positief over dat onderwijs en het wandelen in Gods paden. Er klinkt een besef in door dat de wereld, het leven daar beter van wordt. Zelfs voor de machtigen van deze aarde! Zelfs degenen die het aan niets ontbreekt, knappen er van op, worden gezegend als ze zich door God laten gezeggen en in Zijn wegen gaan! Hoe velen zijn ook in deze tijd niet op zoek naar de zin van ons leven, naar een grond onder ons bestaan. Voor hoe velen kan het evangelie, het geloof in de God van Jakob, de schepper van hemel en aarde, niet een nieuw houvast, een richting geven. Nieuwe hoop en kracht?

Daar in die lege kerk hoopte ik, en dat hoop ik nog steeds, dat dit besef weer breed gaat leven, zal groeien waar het in de kiem aanwezig is. Daar hoopte ik dat ik als predikant iets van de verwondering over Gods grootheid en trouw zal kunnen doorgeven. Gods trouw die de grond onder de schepping is. Daar hoopte ik dat de kerk, en niet per se die van Wittewierum, maar de kerken van Nederland en wereldwijd, weer een plek worden waar mensen van zeggen, dat is een plek waar je moet zijn. Daar wordt je wijzer van, daar heengaan zal je tot zegen zijn. Want daar ontmoet je de God van Jakob, Hij zal je Zijn paden wijzen en op die weg vind je het Leven.

Ds. Wouter van Wingerden

Groet uit Stedum

Via deze weg wil ik u ook een persoonlijke groet sturen. Met sommigen van u heb ik telefonisch contact gehad, van anderen weet ik dat ze de diensten luisteren en zo betrokken zijn en we met elkaar verbonden zijn. Dat doet goed, al mis ik de gang naar uw dorpje en het kerkje aan de Oudeweg wel. De afstand is net te groot om het kerkje van Westerbroek een keer aan te doen op een gezinsfietstocht, maar het idee dat de kerk open is om een plek te bieden voor ieder die rust zoekt doet me goed. Ik wens u de rust van God toe temidden van alles wat er in het leven speelt en/of de vrede van God als dit voor u een tijd van stilte en eenzaamheid is.

Hartelijke groet,

Ds. Wouter van Wingerden

5