Inhoud Klok & Klepel

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 22 Nummer 1

Redactie: J. Noot Januari/ februari A.D. 2022

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

We zijn inmiddels begonnen aan een nieuwjaar AD 2022. Op zondag 2 januari mochten we de eerste dienst van dit jaar houden. Ds. Wouter van Wingerden ging ons voor en stelde psalm 31 aan de orde. We begonnen met het zingen van: “Op U vertrouw ik Heer der heren, Gij die mijn sterkte zijt”. Daarmee zongen we een belijdenis waarmee we het jaar in kunnen. In de preek hoorden we dat David, die de dichter van deze psalm is, in omstandigheden was die er niet rooskleurig uitzagen. Wellicht was hij daardoor zo uitgesproken in zijn woorden naar God toe.
We hebben de feestdagen weer heel bescheiden kunnen vieren, maar daar hoeft het niet minder intensief om te zijn. Je kunt dicht bij de kern blijven van waar het om gaat. Dat zagen we ook aan reacties van mensen die de kerk hadden bezocht en in stilte, met kerstmuziek op de achtergrond, iets van “Kerst”’ hadden ervaren.
Dat brengt mij gelijk bij woorden van dank aan allen die mee hebben geholpen bij de voorbereiding van de feestdagen. Fijn om alle inzet te mogen zien en te ervaren.
Nu is het maken van een preekrooster voor 2023 in volle gang. Ja u leest het goed, 2023. We doen dat echter wel onder de voorwaarde van Deo Volente. Hartverwarmend om te merken hoeveel predikanten graag bij ons komen voorgaan. Men ervaart hartelijkheid, maar vooral ook de ruimte voor de Geest waaronder het evangelie mag worden verkondigd. Dat is niet iets om ons zelf voor op de borst te slaan maar stemt wel tot vreugde.
De kerkrentmeesters zijn ook volop aan de slag geweest. Het schade herstel en de renovatie van de pastorie vroegen nogal wat aandacht van met name br. Brienen. Immers het moet goed gebeuren maar ook verantwoord, zowel naar de huurder als naar de kerk. Subsidie aanvragen, beoordelen van offertes en zo valt er nog wel het één en het ander te noemen. Vervolgens worden de voorstellen met het college van Kerkrentmeesters, de huurder en de aannemer besproken waarbij ik dan als voorzitter mag optreden. We hebben samen een mooi plan mogen aanbesteden aan aannemer van Timmeren uit Kolham die op 17 januari a.s. aan de slag hoopt te gaan.
Ook hierbij vragen wij om de zegen van God.

Dank en zorg
Gelukkig kreeg mevrouw Schuur uit Waterhuizen een positieve uitslag van een onderzoek waaruit bleek dat haar ziekte waarschijnlijk tot staan is gebracht. Groot is bij haar en haar man de dank aan God. Bewust is zij ook van de spanning die er altijd weer is bij een volgende controle.
Mevrouw Geertje Meijering vertelde ook opgelucht dat een onderzoek, die zij had ondergaan, een positieve uitslag had opgeleverd. Ook haar man kreeg een goede uitslag maar volgt nog wel een kuur waardoor hij zich soms wat minder fit voelt.
Met Mara Min en haar vriendin wil het nog niet echt vlotten na de covidinfectie die zij vorig jaar op liepen. Vermoeidheid en concentratieproblemen zijn de hoofdklachten. Niet fijn voor zulke jonge mensen.

Voor andere mensen speelt het ouder worden een rol en levert beperkingen op in gaan en staan en ook bij de kerkgang.
Allen sterkte en Gods zegen gewenst.

Een ander punt van zorg is nog de vacature voor diaken. Er zijn nog geen namen bij de scriba gemeld. De Kerkenraad wil toch graag voltallig zijn. Wij vragen in dezen om uw voorbede en om wijsheid om hier een goede oplossing voor te vinden. Mevrouw Alberts verdient wel een maatje. Toch?

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries, ouderling/ voorzitter van de kerkenraad
de zegen van God.

MEDITATIE

En Jezus groeide op

Gedachten bij Lukas 2:40-52

“Daarvoor zit je toch op school!” Zo hoor ik een lerares tegen een kind zeggen dat in tranen boven het werkboek zit. “Ik kan dit niet! Ik snap het niet, het lukt nooit!” Zo klinkt het, verdrietig en gefrustreerd, uit de mond van de leerling. De lerares probeert de frustratie weg te nemen door te wijzen op het feit dat het heel normaal is dat je wel eens iets niet begrijpt. Dat het normaal is dat het niet in één keer lukt. Daarvoor zit je nu net op school, om dingen te leren die je nog niet kan of nog niet weet. Daar is school voor bedoeld en daarvoor ben je ook nog kind (of puber, of volwassene), je mag leren, je mag dingen nog niet kunnen. Niemand is perfect. In het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel is daar ook iets van te zien. Van de kerkvader Origenes zijn minstens drie preken over dit verhaal bekend, in één daarvan zegt hij: Het is eigenlijk heel logisch dat Jezus gevonden wordt tussen de leraren, Hij was immers nog een kind dat moest leren en groeien. Zelfs Jezus moest nog groeien en leren! Ook daarin is Hij volledig mens geworden, wij hoeven ons dus niet te schamen als wij merken dat we nog iets te leren hebben. Nee, naar het voorbeeld van Jezus mogen/moeten we de mogelijkheden om te leren gebruiken en zo groeien als mens en als kind van God.

Sommige tijdgenoten van Origenes (en sommige christenen vandaag?) vinden dit een lastige tekst, want als God volmaakt is dan moet Zijn Zoon toch ook in alles volmaakt zijn. Origenes ziet er echter een gegronde reden in om zich des te meer te verwonderen over de grootsheid van het wonder

de menswording. God wordt niet alleen geboren als een kind, maar maakt ook nog eens dezelfde ontwikkelingen door als een kind. God legde niet een beetje van glorie af met Kerst, maar helemaal. Zo komt God ons ongelooflijk nabij.

En daardoor mogen we van Jezus kind-geweest-zijn leren dat ons nog moeten leren geen schande is, maar een gegeven. Je zou kunnen zeggen dat het iets goeds is, als Jezus zelf ook dingen te leren had en zich liet onderwijzen dan zal het zeker niet iets verkeerds zijn. Nee, we mogen het dan ook zien als een zegen. Het is een zegen dat we niet alles weten en kunnen en dat er wat te leren valt. C.S. Lewis ging zelfs zo ver dat hij vermoedde dat we in de hemel ook niet alwetend zouden zijn. Dat zou maar saai zijn, dacht hij, en hij zag er naar uit om daar nog veel meer te leren dan hij hier op aarde al geleerd had.

Tegelijkertijd gaat het in dit verhaal wel twee kanten op. Niet alleen Jezus leert en wordt onderwezen. Maar ook de leraren om Hem heen leren van Hem. Dat is tekenend voor zijn hele leven. Hij is mede gekomen dat Hij ons wijsheid zou leren, gekomen om ons inzicht in de bedoelingen van de wet van God te geven. Als Zoon van de Vader kan Hij dat als geen ander. De verbazing van de Schriftgeleerden over Zijn inzicht is daar een gevolg van. Zijn kennis en inzicht reikte verder en dieper dan dat van henzelf. Ik hoop en bid dat de kerk ook zo’n kring om Jezus is waar Hij in het midden staat en wij allen naar Hem luisteren en zijn wijsheid en inzicht ter harte nemen.

Bedankt!

Beste mensen van de gemeente in Westerbroek,

Mede namens u ontving ik van de kerkenraad een kerstpakket van de slager waar we erg blij mee zijn en waar we al van genoten hebben en nog steeds van kunnen genieten. Hartelijk dank daarvoor! Het staat voor mij ook voor iets kenmerkends van de gemeente van Westerbroek, namelijk de meelevendheid en de gastvrijheid. Mensen zijn welkom en dat is merkbaar via zo’n gebaar maar ook door de manier van omgang met elkaar in de diensten. Daar draagt iedereen aan bij en daar wil ik u allen ook voor bedanken.

Ik wens u veel heil en zegen op uw levensweg en graag tot ziens,

Ds. Wouter van Wingerden

OPBRENGST COLLECTES

Nov./ Dec. 2021 Kerk € 309,81 ; Diaconie € 320,91

ADRES van (oud)gemeenteleden die in een Woonzorgcentrum verblijven

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, K 406, 9601 EM Hoogezand

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK`

02 jan. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden

09 jan. 10.00 uur Ds. J. Snaterse Hoogeveen

16 jan. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland

23 jan. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde Voorb. HA

30 jan. 10.00 uur Ds. J.M. Viergever Oostwold Viering HA

06 febr. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland

13 febr. 10.00 uur Ds. J.H. van Wijk Windesheim

20 febr. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

27 febr. 10,00 uur Dr. T.T.J. Pleizier Groningen

06 mrt. 10.00 uur Ds. J. Tiggelaar Nieuwleusen

13 mrt. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Biddag

ONZE JARIGEN

1 jan. Ds. G.W. van Wingerden, Sien Jensemahörn 2, 9921 RR Stedum

9 jan. Dhr. W. Alberts, Boekhors 1, 9608 PW Westerbroek

13 jan. Mw. T.J.L. Ridenberg-Benthem, Klompéstraat 220, 9602 RG,

Hoogezand

18 jan. Dhr. J. Noot, Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

02 febr. Hanna Smedes, Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer

12 febr. Mw. S. van Beusekom, Kramsvogellaan 64, 3722 ZE Bilthoven

13 febr. Dhr. P. J. Bekkering, Woldweg 49, 9606 PA Kropswolde

22 febr. Dhr. T. Smedes, Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer

06 mrt. Mw. R.M. Kruizinga, Vonderpad 42, 9608 PG Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende levensjaar.

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u eraan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van deze inzamelingsactie is voor de zending.

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

02 jan. Orgelfonds 06 febr. Christenen voor Israël

09 jan. Stichting Exodus 13 febr. KiA. Boeren in Oeganda.

16 jan. Bartiméus Sonneheerdt 20 febr. KiA Samen actie tegen corona

23 jan. Kerk in, van, voor het dorp 27 febr. Zeemanshuis Eemshaven

30 jan. Diaconie 06 mrt. KiA Zending

13 mrt. KiA Rwanda

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

09 januari 2022

IBAN-rekeningnummer NL68 INGB 0004 3244 14, t.n.v. Exodus, o.v.v. Noord en Oost-Nederland. Exodus biedt perspectief voor (ex-) gedetineerden en hun familie in Noord- en Oost-Nederland.

16 januari 2022

IBAN-rekeningnummer NL97 INGB 0687 5150 68, t.n.v. Bartiméus Sonneheerdt, o.v.v. Oog voor blinden en slechtzienden.

Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als u een meervoudige beperking heeft of problemen ervaart met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel.

13 februari 2022

IBAN-rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57, t.n.v. KiA Wereld- diaconaat, o.v.v. Boeren Oeganda.

Goed boeren in een lastig klimaat. De regen wordt er steeds onvoorspelbaar door de wereldwijde klimaatverandering.

27 februari 2022

IBAN-rekeningnummer NL82 RABO 0373 7405 49, t.n.v. Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, o.v.v. Zeemanshuis Eemshaven

Zeelieden en vrachtwagenchauffeurs zijn zeven dagen per week tussen 19.00 en 22.00 uur welkom in het zeemanshuis in Eemshaven. Daar kunnen zij na een lange reis even ontspannen. 6

In het kerkelijk jaar zijn we aangekomen in de tijd van de Epifanie. De tijd waarin we zien dat de Here Jezus hier en daar in het openbaar verschijnt, dat hij wordt gedoopt en direct daarna door de duivel in de woestijn wordt verzocht. Dat er ook vragen reizen over wie Hij is. En wat gebeurt daar bijvoorbeeld in Kana op die bruiloft en wat heeft dat te beteken. Dit leidt ons in de richting van de lijdenstijd. De periode die op de Epifanie volgt. Laten we ons samen in deze dingen blijven verdiepen tot eer van God en toe groei van ons geloof.


Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt

volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (Zie achterpagina)

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman diaken 050-404 22 94

W. Brienen Ouderling/ kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling/ kerkrentm./ scriba 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling/ preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596 – 55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk donderdag 3 maart 2022 voor 12.00 uur inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website: Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57

E-mailadres: j.noot@online.nl