Beleidsnotitie 2020

Coronamaatregelen

Er wordt tijdens de dienst gecollecteerd met de hengel en bij het verlaten van de kerk wordt de tweede collecte gehouden met de schaal.

Er wordt door de gemeente weer gezongen. We zitten nog wel op afstand van elkaar en doen aan handhygiëne

Bij de viering van het heilig Avondmaal blijven de kerkgangers op hun plaatsen zitten en worden brood en wijn (kleine bekertjes) aangeboden.. Het brood is onder hygiënisch omstandigheden vooraf gebroken en de bekertjes gevuld. De voorganger breekt wel zichtbaar brood en schenkt wel zichtbaar wijn maar deelt dit niet uit.

De luchtverversing in de kerk is ruim voldoende via de rozetten in het gewelf en de toren.

De coördinatie en de zorg voor de hygiëne rondom de kerkdiensten is in handen van de koster.

============================================================

Voorjaarsnota  2020 van De Hervormde Gemeente te Westerbroek

 

Informatie voor leden en meelevenden

 

De stand van zaken in onze gemeente

De Hervormde Gemeente te Westerbroek is een dienende gemeente, die is gericht op het welzijn van de mensen in en om het dorp. Er wordt omgezien naar dorpsgenoten die iets te vieren of te betreuren hebben, de gemeenteleden leven zoveel mogelijk mee in goede en kwade dagen.  De kerk in Westerbroek is een echte dorpskerk, die hoort bij het dorp en de dorpsidentiteit.

Al enkele jaren is het aantal bezoekers van onze kerk stabiel te noemen, de dienst op de zondagmorgen wordt tegenwoordig bezocht door 10 tot 20 mensen. Hierbij moet evenwel worden gesteld dat het aantal bezoekers niet het belangrijkste is, de relevantie van de kerkdienst ligt in het evangelie dat wordt verkondigd en in de Heilige Geest die reddend werkt in het leven van de hoorders.  

De vergrijzing speelt ook in onze gemeente een belangrijke rol. Veel bejaarden kunnen de diensten niet bijwonen, maar luisteren naar de diensten via de technische hulpmiddelen  zoals het internet (www.hervormdwesterbroek.nl). De zieken en bejaarden krijgen ook veel aandacht in de pastorale zorg, die o.a. door onze predikant ds. G.W. van Wingerden met Gods hulp zo voortreffelijk wordt vormgegeven.

De toekomstige ontwikkelingen 

De tijden dat de mensen massaal naar de kerk gingen zijn voorbij, dat vraagt een gewijzigde houding van de kerk in de samenleving. De kerk moet nu naar de mensen gaan, ook in Westerbroek.

Deze drastische en fundamentele wijziging in de houding van de kerk is niet alleen een zaak van de kerkenraad maar vooral ook van alle leden, die in hun dagelijkse contacten reclame maken voor het evangelie en de kerk.

De verandering in de houding van de kerk naar de omgeving toe, kan worden uitgevoerd zonder wijziging of aanpassing van het orthodoxe karakter van de prediking en de kerkdiensten.

De mensen buiten de kerk komen tegenwoordig vrijwel niet meer in contact met de kerk en weten dan ook weinig af van de kerk en haar gedachtegoed. Dat is jammer aangezien de kerk veel moois en goeds te bieden heeft op het gebied van bemoediging, verbondenheid, troost, rust, schoonheid, spiritualiteit enz. Het is belangrijk dat de kerk alle mogelijkheden benut om de dorpelingen te voorzien van relevante informatie betreffende de kerk.

De Hervormde Gemeente te Westerbroek ziet als taak zich in de richting van de dorpsbewoners duidelijk te profileren en te trachten bewoners te betrekken bij het voortbestaan van de kerkelijke gemeente.

Onze dorpskerk is een dienende kerk die, gericht op de mensen in haar directe omgeving, het evangelie van de Liefde van God de Vader en van de Heere Jezus Christus uitdraagt.

De kleine dorpskerk van Westerbroek heeft toekomst, maar alleen indien deze kerk zich blijft verbinden met de lokale dorpsgemeenschap. Laat men deze binding los door samenvoegen van gemeenten of vorming van bijvoorbeeld streekgemeenten dan verdwijnt de dorpsidentiteit en daarmee de steun voor het voortbestaan van de dorpskerk.

De dominee, de ouderlingen en de diakenen zullen attent moeten zijn op het signaleren van geestelijke nood. Goed luisterend en met gevoel voor naastenliefde kan de dorpeling worden geholpen, getroost en worden gewezen op het heil in Jezus Christus. Voor de dorpsdiaken is daarbij een belangrijke taak weggelegd, stille armoede om welke rede dan ook is er nog steeds. Aandacht voor eenzamen (in het bijzonder alleenstaande ouderen) en zieken, het verlenen van daadwerkelijke hulp, het bezorgen van een bloemetje en welgemeende belangstelling kan wonderen doen. 

Bij alle acties die de gemeente zal ondernemen, is het van groot belang te beseffen dat Gods zegen bepalend is voor het slagen van alles dat wordt gedaan in de wijngaard van onze God en Vader. Het is goed de gemeenteleden op te roepen tot gebed voor al het kerkelijk werk. 

Een dorp kent de kunst van het gewoon zijn, onze dorpskerk sluit zich daarbij aan door eenvoud uit te stralen. De boodschap van de kerk past daar uitstekend bij: God en mensen dienen. Dat betekent attent en goed zijn voor elkaar zowel binnen als buiten de kerk.

Het is goed in de kerk vast te houden aan wat daar altijd is gedaan, luisteren naar het Woord van God en de liturgie vieren op de hoogtijdagen.

Met Gods hulp en onder Zijn Zegen zal het Evangelie en de Lofzang tot de wederkomst van Christus in Westerbroek blijven klinken.

De financiële situatie

Voor het jaar 2020 wordt volgens de gemaakte begroting voor kerk, begraafplaats en diaconie een totaal nadelig saldo verwacht van € 31.590,00 Dit wordt veroorzaakt door extra onderhoud aan kerk, pastorie en orgel alsmede door de lage rente opbrengsten.

Gelet op het  aantal kerkgangers kan worden vastgesteld dat de opbrengst van de collectes en de vrijwillige bijdragen naar behoren is.

De gehele jaarrekening van het jaar 2019 wordt ter inzage gelegd voor de leden van de gemeente. Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, dan kunt u een afspraak maken met één van de kerkrentmeesters.

 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Westerbroek.

18 – 03 – 2020